احمد آذری

خانه /احمد آذری
احمد آذري
نام و نام خانوادگی احمد آذری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
2 چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
3
چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
4
اولین کنفرانس ملی به کار گیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی - ایران، کرمان - 14 بهمن 1400
5
اولین کنفرانس ملی به کار گیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی - ایران، کرمان - 14 بهمن 1400
6 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی 2020 - 27 فروردین 1399
7 دومین همایش دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
8 همایش بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
9 همایش بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
10 دهمین همایش و کنگره بین المللی مهندسی شیمی - 18 اردیبهشت 1397
11 سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران - 01 آذر 1396
12 سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران - 01 آذر 1396
13 پنجمین همایش بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران - 09 شهریور 1396
14 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - 02 خرداد 1396
15 هشمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت - 26 اردیبهشت 1396
16 اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی - 14 اردیبهشت 1396
17 اولین همایش ملی دانشگاه سبز - 05 اسفند 1395
18 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
19 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست - 01 اردیبهشت 1395
20 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
21 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست - 01 اردیبهشت 1395
22 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست - 01 اردیبهشت 1395
23 نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی - 06 دی 1394
24 نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی - 06 دی 1394
25 نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی - 06 دی 1394
26 کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی - 30 تیر 1394
27 دومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - 27 آذر 1393
28 دومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - 27 آذر 1393
29 دومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - 27 آذر 1393
30 دومین همایش بین المللی نفت گاز و پتروشیمی - 27 آذر 1393
31 دومین همایش ملی مهندسی فرایند، پالایش و پتروشیمی - 01 خرداد 1393
32 دومین همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی، - 01 خرداد 1393
33 سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، 31-30 اردیبهشت ماه 1393 - 31 اردیبهشت 1393
34 اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، 28 فروردین 1393 - 28 فروردین 1393
35 اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، 28 فروردین 1393، - 28 فروردین 1393
36 اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی - 28 فروردین 1393
37 اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی - 28 فروردین 1393
38 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی - 06 اسفند 1392