رضا آذین

خانه /رضا آذین
رضا آذين
نام و نام خانوادگی رضا آذین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی نفت
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی نفت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 دانشگاه خلیج فارس
(1402)
2 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
3 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
4 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
5 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
6 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
7 دانشگاه خلیج فارس
(1397)
8 دانشگاه خلیج فارس
(1397)
9 دانشگاه خلیج فارس
(1396)
10 دانشگاه خلیج فارس
(1396)
11 دانشگاه خلیج فارس
(1393)
12 دانشگاه خلیج فارس
(1393)
13 دانشگاه خلیج فارس
(1390)