رحمن دشتی

خانه /رحمن دشتی
رحمن دشتي
نام و نام خانوادگی رحمن دشتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فردوسی فریده سیدشاکر هاشمی رحمن دشتی 1399/11/27
2 حمید میرشکالی رحمن دشتی حمیدرضا شاکر 1399/06/30
3 فاطمه بحرانی رحمن دشتی احمد کشاورز 1398/06/30
4 فاطمه بحرانی رضا دیانت احمد کشاورز 1398/06/30
5 سحر حافظی رحمن دشتی --- 1398/06/30
6 حمید رضا صالح خرم ابادی رحمن دشتی --- 1397/06/25
7 ابراهیمی زینب احمد کشاورز --- 1395/11/30
8 ابراهیمی زینب رحمن دشتی --- 1395/11/30
9 افراسن آذر رحمن دشتی --- 1395/11/23
10 بهروز برقی سوار رحمن دشتی --- 1395/03/26
11 محمد حیدری رحمن دشتی --- 1395/02/26
12 حسین محمدپور رحمن دشتی --- 1394/06/14
13 محمد دیسی رحمن دشتی --- 1394/06/14
14 احسان گرد رحمن دشتی --- 1394/06/14
15 فرخنده کامیاب رحمن دشتی --- 1394/04/05
16 ملیحه مقدس رحمن دشتی --- 1394/04/05
17 مریم دلجو احمد کشاورز رحمن دشتی 1393/11/15