رحمن دشتی

خانه /رحمن دشتی
رحمن دشتي
نام و نام خانوادگی رحمن دشتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Sustainable Cities and Society https://www.sciencedirect.com/journal/sustainable- (2024) 12
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 155 (2023) 109562
3
MEASUREMENT 220 (2023) 113403-...
4
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 223 (2023) 109529-...
5 علوم و فناوری های پدافند نوین 13-3 (1401) 191-200
6
Energies 15 (2022) 1-18
7
ELECTRICAL ENGINEERING 10 (2022) 1-18
8
Sensors 22 (2022) 1-17
9
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 233 (2021) 1-42
10
Energies 14 (2021) 1-15
11
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS 184 (2021) 1-20
12
MEASUREMENT 184 (2021) 1-30
13
Energies 14 (2021) 1-16
14
IEEE Transactions on Industrial Informatics 1 (2021) 1-10
15
ELECTRICAL ENGINEERING 3 (2021) 1-17
16
IEEE Transactions on Smart Grid 12 (2020) 1277-1288
17
علوم و فناوری های پدافند نوین (1399) 145153
18
MEASUREMENT (2020) 1،14
19
Journal of Energy Storage (2020) 1،11
20
International Transactions on Electrical Energy Systems (2020) 1،31
21
ELECTRICAL ENGINEERING (2020) 1،17
22
Energies (2020) 1،15
23
MEASUREMENT (2020) 1،23
24
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH (2020) 1،18
25
Technology and Economics of Smart Grids and Sustainable Energy (2020) 1،10
26
APPLIED SCIENCES-BASEL (2020) 1،19
27
IEEE Transactions on Smart Grid (2020) 1،12
28
Energies (2019) 1،30
29 کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران (1397) 1،9
30
IEEE Access (2018) 1342،1349
31
ENERGY (2018) 1،10
32
APPLIED SCIENCES-BASEL (2018) 1،15
33 مهندسی برق و الکترونیک ایران (1396) 17،11
34 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران (1396) 12،20
35 مهندسی برق و الکترونیک ایران (1396) ،
36 مهندسی برق و الکترونیک ایران (1395) ،
37
ELECTRICAL ENGINEERING (2016) 1،10
38
ENERGY (2016) 356،368
39
IET Generation Transmission & Distribution (2014) 1406،1417
40 مهندسی برق و الکترونیک ایران (1392) 47،64
41
ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS (2013) 1334،1362
42
European Transactions on Electrical Power (2012) ،
43
Wulfenia (2012) ،