محمد رضا محمدی زاده

خانه /محمد رضا محمدی زاده
محمد رضا محمدي زاده
نام و نام خانوادگی محمد رضا محمدی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فاطمه گورکانی محمد رضا محمدی زاده نجمه نوروزی 1402/07/08
2 عاطفه قدرتی محمد رضا محمدی زاده داریوش صابری 1401/12/20
3 سیده فاطمه هاشمی محمد رضا محمدی زاده محمد عباسی 1401/12/14
4 زاده کلیلی معصومه عبدالمحمد مهران پور محمد رضا محمدی زاده 1401/07/27
5 مومنی پور زهرا نجمه نوروزی محمد رضا محمدی زاده 1401/06/29
6 حاجب محبت علیرضا حسنی نژاد فاضل شجاعی 1400/07/06
7 سید ابوالقاسم هاشمی محمد رضا محمدی زاده محمد عباسی 1400/06/28
8 سیده حکمت موسوی محمد رضا محمدی زاده خدابخش نیکنام 1399/11/29
9 ریحانه علی پور محمد رضا محمدی زاده نجمه نوروزی 1399/11/26
10 مرضیه عریضاوی محمد رضا محمدی زاده علیرضا حسنی نژاد 1399/08/14
11 اسما لوری عبدالمحمد مهران پور محمد رضا محمدی زاده 1399/06/29
12 نیلوفر قناعت زاده محمد عباسی محمد رضا محمدی زاده 1399/03/25
13 ظلی فرد زینب نجمه نوروزی محمد رضا محمدی زاده 1398/11/30
14 زهرا مرادی مهاجری ماندانا زارعی احمد قاسمی 1397/11/28
15 نوشین گلزار عبدالمحمد مهران پور محمد رضا محمدی زاده 1397/06/31
16 نوشین گلزار نجمه نوروزی محمد رضا محمدی زاده 1397/06/21
17 مریم بیراتی علیرضا حسنی نژاد محمد رضا محمدی زاده 1397/03/28
18 آذر جمال الدینی محمد رضا محمدی زاده عبدالمحمد مهران پور 1396/11/30
19 زینب جنگی محمد عباسی --- 1396/11/15
20 سیده سعادت موسوی محمد عباسی --- 1396/11/14
21 الهام شیخی شهیدزاده عبدالمحمد مهران پور محمد رضا محمدی زاده 1396/11/10
22 معصومه باوادی خدابخش نیکنام محمد رضا محمدی زاده 1396/04/20
23 زهرا علی پور عبدالمحمد مهران پور محمد رضا محمدی زاده 1395/11/24
24 زهره روشن محمد رضا محمدی زاده محمد عباسی 1395/11/18
25 مرضیه درخشان محمد رضا محمدی زاده خدابخش نیکنام 1394/12/18
26 جمشیدی مکیه محمد رضا محمدی زاده نجمه نوروزی 1394/11/15
27 جمشیدی مکیه محمد رضا محمدی زاده نجمه نوروزی 1394/11/10
28 عبدالرسول فخرایی مریم عباسی طریقت محمد رضا محمدی زاده 1393/11/17
29 نرگس سعیدی محمد عباسی محمد رضا محمدی زاده 1393/11/13
30 نرگس سعیدی محمد عباسی محمد رضا محمدی زاده 1393/11/11
31 سیده حکمت موسوی محمد رضا محمدی زاده محمد عباسی 1393/11/10
32 سید علی رضا حسینی خدابخش نیکنام محمد رضا محمدی زاده 1393/11/08
33 مژگان درویشی دحیمی عبدالمحمد مهران پور محمد رضا محمدی زاده 1393/10/30
34 مریم فروتن علیرضا حسنی نژاد محمد رضا محمدی زاده 1393/03/03
35 معصومه نبوی مریم عباسی طریقت محمود پاک نیت جهرمی 1392/11/26
36 مریم ایرج زاده نجمه نوروزی محمد رضا محمدی زاده 1392/11/13
37 زهرا مرادی محمد عباسی محمد رضا محمدی زاده 1392/11/11
38 نسیم محمدی محمد رضا محمدی زاده علیرضا حسنی نژاد 1392/11/11
39 فاطمه باستی محمد رضا محمدی زاده خدابخش نیکنام 1392/08/20
40 ساناز موجی خلیفه خدابخش نیکنام محمد رضا محمدی زاده 1392/04/20
41 ساناز موجی خلیفه خدابخش نیکنام محمد رضا محمدی زاده 1392/04/04
42 مریم البرز محمد رضا محمدی زاده علیرضا حسنی نژاد 1391/11/11
43 رضا اسماعیلی محمد رضا محمدی زاده علیرضا حسنی نژاد 1391/11/10
44 نوشین آریا پور محمد رضا محمدی زاده نجمه نوروزی 1390/11/12
45 محمد زارع جونقانی نجمه نوروزی محمد رضا محمدی زاده 1390/10/07