سید رضا منصوری

خانه /سید رضا منصوری
نام و نام خانوادگی سید رضا منصوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه ژئو فیزیک
تحصیلات ژئوفیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 علی رومینا سعید زارعی سید رضا منصوری 1401/09/29
2 صدیقه مهدی پورارچی سعید زارعی سید رضا منصوری 1399/11/25
3 مریم وطن خواه سید رضا منصوری سعید زارعی 1399/11/15
4 مسلمی زهرا احمد کشاورز سید رضا منصوری 1399/04/22
5 عرب مقدم نادره سید رضا منصوری --- 1398/04/15
6 محبوبه استادزاده شبیر اشکپور مطلق --- 1397/06/26
7 سارا گودرزی شبیر اشکپور مطلق --- 1397/06/26
8 محمد شکری کاوه سید رضا منصوری احمد کشاورز 1397/06/26
9 احمدی اکبر سید رضا منصوری --- 1396/06/28
10 صالحی یونس سید رضا منصوری --- 1396/06/27
11 مهنوش بینا سید رضا منصوری شبیر اشکپور مطلق 1395/11/30
12 بهاره صمدی شبیر اشکپور مطلق سید رضا منصوری 1395/04/05
13 زهره عباسی هفشجانی شبیر اشکپور مطلق سید رضا منصوری 1394/02/16