صادق حکمتیان فرد

خانه /صادق حکمتیان فرد
نام و نام خانوادگی صادق حکمتیان فرد
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات دکترای تخصصی / -
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 13 (1402) 43-56
2 نشریه روانشناسی اجتماعی 70 (1402) 82-93
3 دستاوردهای روانشناختی 10.22055/psy.2023.43786.3034 (1402) 10.22055/psy.2023.43
4
دستاوردهای روانشناختی 30 (1402) 1-10
5 روانشناسی 1 (1402) 38-50
6 پژوهش های نوین روانشناختی 66 (1401) 109-119
7 روانشناسی 26 (1401) 130-139
8 فرهنگ مشاوره و روان درمانی 45 (1400) 237-260
9 روانشناسی افراد استثنایی (1399) ،
10 روان شناسی کاربردی (1398) ،
11 روانشناسی افراد استثنایی (1398) ،
12 کودکان استثنایی (1398) ،
13 روانشناسی افراد استثنایی (1397) 215،236
14 دست آوردهای روان شناختی (1396) 119،140