صادق حکمتیان فرد

خانه /صادق حکمتیان فرد
نام و نام خانوادگی صادق حکمتیان فرد
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات دکترای تخصصی / -
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانشناسی 1 (1402) 38-50
2 پژوهش های نوین روانشناختی 66 (1401) 109-119
3 روانشناسی 26 (1401) 130-139
4 فرهنگ مشاوره و روان درمانی 45 (1400) 237-260
5 روانشناسی افراد استثنایی (1399) ،
6 روان شناسی کاربردی (1398) ،
7 روانشناسی افراد استثنایی (1398) ،
8 کودکان استثنایی (1398) ،
9 روانشناسی افراد استثنایی (1397) 215،236
10 دست آوردهای روان شناختی (1396) 119،140