علی خضری

خانه /علی خضری
علي خضري
نام و نام خانوادگی علی خضری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 التواصلیة 0 (1403) 1-19
2 بحوث فی اللغة العربیة 1 (1403) 0
3 ادب عربی 0 (1403) 1-21
4 مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها 1 (1403) 0-0
5 مجلة المفکر 0 (1403) 1_20
6 الاثر 0 (1402) 1-24
7 مجله اللغة العربیة و آدابها 0 (1402) 0
8 علوم اللغة العربیة و آدابها 0 (1402) 1-17
9 التواصلیة 0 (1402) 0
10 التواصلیة 0 (1402) 1-27
11 العلوم الانسانیة 0 (1402) 1-17
12 اللغة العربیة و آدابها 5-2 (1402) 49-46
13 حولیات جامعة قالمة 17-2 (1402) 201-221
14 دراسات فی السردانیة العربیة 1 (1402) 0
15 علوم اللغة العربیة و آدابها جلد 15- عدد2 (1402) 869-895
16 ادب عربی 0 (1402) 0
17 بحوث فی اللغة العربیة 15 (1402) 69-86
18 روانشناسی فرهنگی زن 63-74 (1402) دوره 15، شماره 57
19 آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة 1 (1402) 1-1
20 جیل الدراسات الادبیة و الفکریة 84 (1402) 29-50
21 مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الانسانیة و الاجتماعیة 5 (1402) 43-52
22 ادب عربی 1 (1402) 0-0
23 دراسات الادب المعاصر 0 (1402) 0-0
24 حولیات جامعة قالمة 1 (1402) 1-20
25 مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الانسانیة و الاجتماعیة 1 (1402) 1-11
26 مجلة دواة 9 (1402) 506-539
27 مجلة الاکادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة 0 (1402) 0
28 الاثر 1 (1402) 1-17
29 علوم اللغة العربیة و آدابها 1 (1402) 1-31
30 دراسات فی اللغة العربیة و آدابها 1 (1402) 1
31 ادب عربی مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از (1402) مقالات آماده انتشار،
32 نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 1 (1402) 51-72
33 مجلة دواة 9 (1401) 642-685
34 دراسات فی السردانیة العربیة 1 (1401) 1-15
35 التواصلیة 1 (1401) 1-15
36 مجله اللغة العربیة و آدابها 1 (1401) 1-29
37 الاستاذ للعلوم الانسانیة و الاجتماعیة 61 (1401) 151-166
38 التواصلیة 8 (1401) 11-31
39 التعلیمیة 12 (1401) 73-80
40 نقد ادب معاصر عربی 1 (1401) 1-27
41 لسان مبین 1 (1401) 1-23
42 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 8 (1401) 190- 206
43 مجله اللغة العربیة و آدابها 0 (1401) 0
44 العلوم الانسانیة 33 (1401) 153-164
45 بحوث فی اللغة العربیة 1 (1401) 1
46 مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها 1 (1400) 1-23
47 لسان مبین 1 (1400) 25-44
48 مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة 64 (1400) 303-318
49 الاثر 18 (1400) 48-64
50 مجلة العلوم الانسانیة جلد 5شماره2 (1400) 89-122
51 دراسات فی اللغة العربیة و آدابها 1 (1400) 1-24
52 مجله اللغة العربیة و آدابها 1 (1400) 1-24
53 کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی) 3 (1400) 85-101
54 الباحث 13 (1400) 286-307
55 حولیات التراث 21 (1400) 189-210
56
Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji 1 (2021) 192-215
57 الباحث 13 (1400) 71-88
58 ادب عربی 2 (1400) 25-45
59 الاثر 18 (1400) 46-58
60 مجله اللغة العربیة و آدابها 17 (1400) 273-292
61 الأکادیمی 3 (1400) 233-254
62 کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی) 1 (1400) 25-41
63 العلوم الانسانیة 32 (1400) 41-51
64 ادب عربی 1 (1399) 1-23
65 مجلة المفکر 1 (1399) 5-22
66 التواصلیة 1 (1399) 249-276
67 التواصلیة 6 (1399) 277-308
68 التواصلیة 6 (1399) 309-344
69 مجلة العلوم الانسانیة 7 (1399) 1407-1424
70 الهیات تطبیقی دوره 11- شماره23 (1399) 181-194
71 لسان مبین 1 (1399) 1-16
72 پژوهشنامه ادب غنایی (1399) 65،84
73 آفاق الحضاره الاسلامیه (1399) 81،104
74 پژوهش های ادبی - قرآنی (1399) 1،23
75 ادب عربی (1399) ،
76 ابحاث میسان (1398) ،
77 حولیات جامعة قالمة (1398) 32،48
78 الباحث (1398) ،
79 لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة (1398) 447460
80 حولیات التراث (1398) ،
81 مجلة التراث العلمی العربی (1398) 225252
82 مجلة البحوث و الدراسات الاسلامیة (1398) 65،86
83 مجله اللغة العربیة و آدابها (1398) 135159
84 پژوهش های ادبی - قرآنی (1398) 83111
85 بحوث فی اللغه العربیه (1398) 101،118
86 لسان مبین (1398) 85،99
87 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه (1398) 23،40
88 مجلة العلوم الانسانیة (1397) 257،270
89 مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة (1397) 790،800
90 اللغة العربیة و آدابها (1397) 85110
91 الباحث (1397) 63،78
92 زن و فرهنگ (1397) ،
93 علوم حدیث (1397) 124،143
94 پژوهشنامه ادب غنایی (1397) 29،46
95 لسان مبین (1397) 51،70
96 پژوهشنامه نهج البلاغه (1397) 89،104
97 اللغة العربیة و آدابها (1396) ،
98 بحوث فی اللغة العربیة (1396) 37،52
99 پژوهشنامه نهج البلاغه (1396) ،
100 بحوث فی اللغة العربیة (1396) ،
101 مجله اللغة العربیة و آدابها (1396) ،
102 مجله اللغة العربیة و آدابها (1396) ،
103 کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی) (1396) ،
104 مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها (1396) 89108
105 بحوث فی اللغة العربیة (1396) 37،50
106 پژوهشنامه معارف قرآنی (1396) 161177
107 شعر پژوهی (1396) ،
108 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (1395) 21،36
109 پژوهش های ادبی - قرآنی (1395) 87،114
110 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت (1395) 149،166
111 نقد ادب معاصر عربی (1395) ،
112 مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها (1395) ،
113 مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها (1394) 1،18
114 لسان مبین (1394) 23،43
115 لسان مبین (1394) 23،43
116 آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة (1394) 1،22
117 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (1394) 27،48
118 مجلة مجمع اللغة العربیة الاردنی (1393) 69،96
119 ادب عربی (1393) 51،70
120 مجله اللغه و الادب العربی (1393) 93112
121 دراسات فی العلوم الانسانیه (1393) 105121
122 دراسات فی العلوم الانسانیه (1393) 105121