28 خرداد 1403
سيد حامد معراجي

سید حامد معراجی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07733440376
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Amin Mahmoudi, , Mohammad Vaghefi, , Seyed Hamed Meraji (2024) Bed topography in a 180º converging or diverging bend using SSIIM numerical model Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering: 48; 1-11
2
Ali Ashouri, Ehsan Izadpanah, Yasser Amini, Seyed Hamed Meraji (2024) Effects of splitter plate and mass ratio on flow-induced vibration and heat transfer characteristics of a circular cylinder in turbulent flow: A numerical study INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER: 222; 125168
3
, Amin Mahmoudi, Mohammad Vaghefi, , Seyed Hamed Meraji (2023) Numerical Study of Scouring pattern around Bridge pier in 180-degree bend Divergent and Convergent Using SSIIM software Journal of Hydraulic Structures: 9; 1-13
4
mohammad sadeghpour, Mohammad Vaghefi, Seyed Hamed Meraji (2023) Artificial Roughness Dimensions and their Influence on Bed Topography Variations Downstream of a Culvert: An Experimental Study WATER RESOURCES MANAGEMENT: 23; 1-15
5
, Seyed Hamed Meraji, Ali Mohammad Sanati, Bahman Ramavandi (2023) Phenol red dye removal from wastewater using TiO2-FSM-16 and Ni-FSM-16 photocatalysts HELIYON: 9; e14488-...
6
امین محمودی، سید حامد معراجی (1401) مدلسازی عددی پیشروی موج ناشی از شکست سد و موج منظم بر روی بستر با مانع با استفاده از روش WCSPH دریا فنون: دوره 9 - شماره 3; 71-82
7
چنور عبدی چوپلو، محمد واقفی، سید حامد معراجی (1400) مقایسه آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون صفحات مستغرق منفرد، دوتایی وتک پایه پل مستقر در قوس 180 درجه تند با قوس تند بدون سازه هیدرولیکی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز: 50; 61-71
8
اشکان صالحی، سید حامد معراجی، محمد واقفی (1398) توسعه ی روش دیفرانسیل کوادراچر در شبیه سازی جریان تک فاز در محیط متخلخل مخازن هیدروکربنی مهندسی عمران شریف: 35.2; 15-25
9
چنور عبدی چوپلو، محمد واقفی، سید حامد معراجی (1398) تاثیر کاهش 20 درصدی طول همپوشانی صفحات مستغرق بالادستی پایه پل بر توپوگرافی بستر در قوس تند 180 درجه مهندسی عمران مدرس: ; ،
10
محمود ملکوتی علون آبادی، سینا رامش خواه ، پرویز ملک زاده، سید حامد معراجی (1397) پاسخ شبه استاتیکی روسازی آسفالتی لایه ای با رفتار ویسکوالاستیک به روش المان دیفرانسیل کوادرچر مهندسی حمل و نقل: ; ،
11
احمد حیدری، محمود ملکوتی علون آبادی، سید حامد معراجی، پرویز ملک زاده، سینا رامش خواه (1397) محاسبه بازگشتی مدول الاستیسیته لایه های روسازی به روش ترکیبی دیفرانسیل کوادرچر و الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی مهندسی عمران شریف: ; ،
12
13
, Mahmoud Malakouti Olounabadi, Parviz Malekzadeh, Seyed Hamed Meraji (2018) Dynamic response analysis of viscoelastic pavement using differential quadrature element method International Journal of Pavement Engineering: ; 1،15
14
15
16
داود مشیرپناهی، سید حامد معراجی، عباس قاهری (1395) مدل سازی سطح آب در آبخوان بین دو کانال با استفاده از روش Differential Quadrature تحقیقات آب و خاک ایران: ; 307317
17
18
لیلا حمیدیان، سید حامد معراجی، الهام فیجانی، صدیقه بطالبلویی (1395) ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفی آب هیدروژئولوژی: ; ،
19
محمد واقفی، فرید صدیقی، مسعود موسایی، سید حامد معراجی، امین محمودی (1395) مطالعه آزمایشگاهی تغییرات زمانی بستر در قوس 081 درجه تند با زوج پایه همگرا مهندسی عمران مدرس: ; 231،242
20
Seyed Hamed Meraji, , Parviz Malekzadeh (2013) An efficient algorithm based on the differential quadrature method for solving Navier–Stokes equations INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS: ; 422،445
21
علی اسکندری، روح الله نوری ، سید حامد معراجی، امین کیاقادی (1391) توسعة مدلی مناسب بر مبنای شبکة عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی بهنگام اکسیژن خواهی بیوشیمیایی 5 روزه محیط شناسی: ; 71،82
22
23
, Seyed Hamed Meraji, , , (2012) An Application of Evolutionary Optimization Algorithms for Determining Concentration and Velocity Profiles in Sheet Flows and Overlying Layers JOURNAL OF OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME: ; 1،10
24
, , , Seyed Hamed Meraji (2010) Development of groundwater quality index ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: ; 327،335
25
, Seyed Hamed Meraji, (2009) Application of Particle Swarm Optimization to Optimal Design of Cascade Stilling Basins Scientia Iranica: ; 50،57
26
محمد هادی افشار ، عباس افشار، سید حامد معراجی، مهرداد غفاری (1387) توسعه مدل طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب با در نظر گرفتن سدهای تأخیری با استفاده از الگوریتم ژنتیک هیدرولیک: ; ،
27
سید حامد معراجی، محمد هادی افشار ، عباس افشار (1387) طراحی بهینه سیستم های کنترل سیلاب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی Particle Swarm نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید: ; 41،53
مقالات در همایش ها
1
2
اشکان صالحی، سید حامد معراجی، احمد باصولی، ایوب دهقانی (1396) مدلسازی نفوذ کلر در بتن در شرایط دریایی با روش PDQ پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
3
سید حامد معراجی، آرش آرام، اشکان صالحی (1396) مدلسازی جریان آب زیرزمینی دشت بیضا- زرقان با استفاده از نرم افزار PMWIN پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
4
محمد واقفی، فرید صدیقی، مسعود موسایی، محمد جواد طبیب نژاد مطلق ، سید حامد معراجی، سیدشاکر هاشمی، امین محمودی (1394) بررسی ازمایشگاهی اثر پارامتر زمان بر روی ابشستگی در قوس تند دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5
محسن میرعلایی، علیرضا کیانی، سید حامد معراجی (1394) مطالعات ارزیابی آسیبپذیری لرزهای ساختمانهای متداول شهری به روش آریا (نمونه موردی: قسمتی از شهر بوشهر) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی
6
محسن میرعلایی، علیرضا کیانی، سید حامد معراجی (1394) ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود شهر بوشهر مناطق تنگاک 1 و 2 و 3 دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
7
سید حامد معراجی، عادل اسکندرپور (1394) بررسی تاثیر ابعاد هندسی ورق جان بر میزان مقاومت اتصال نیمه صلب تیر به ستون کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی
8
سید حامد معراجی (1394) شبیه سازی عددی تیر وینکلر قرار گرفته بر روی بستر الاستیک با روش دیفرانسیل کوادراچر کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی
9
سید حامد معراجی، ابوذر رمضان زاده (1394) اثر بارهای جانبی بر رفتار سازه های بلند مهار بندی شده با سیستم ترکیبی کمربند خرپایی و دیوار برشی کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی
10
جعفر آلبوغبیش، ایوب دهقانی، سید حامد معراجی (1393) مطالعه تاثیر هندسه مقاطع ستون های بتن مسلح دایره ای و مربع شکل در حالت تقویت شده با کامپوزیت های FRP دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
11
جعفر آلبوغبیش، سید حامد معراجی، ایوب دهقانی (1393) اصلاح هندسه مقاطع ستون های بتن مسلح به منظور تقویت بهینه با استفاده ازکامپوزیت های FRP دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
12
13
روح الله نجفی ، سید حامد معراجی، سامان حجازی (1393) مقاوم سازی پل های بتنتی پیش تنیده شاه تیر جعبه ای با استفاده از لایه های مختلف CFRP و GFRP کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
14
روح الله نجفی ، سید حامد معراجی، سامان حجازی (1393) بررسی رفتار پل های بتنی پیش تنیده شاه تیر جعبه ای در طول عمر سرویس دهی و تأثیر مقاوم سازی با صفحات FRP در افزایش ظرفیت باربری کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
15
روح الله نجفی ، سید حامد معراجی، سامان حجازی (1393) آنالیز المان محدود پل های بتنی پیش تنیده شاه تیر جعبه ای و بررسی تأثیر رفتار وابسته به زمان آنها در ظرفیت باربری کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
16
میثم قمری ادیان ، سید حامد معراجی، عباس قاهری (1390) بررسی اثرات نوسانات پیزومتریک بر انتقال آلودگی در یک محیط متخلخل به وسیله روش عددی Differential Quadrature پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17
عباس قاهری، داود مشیرپناهی، سید حامد معراجی (1389) شبیه سازی عددی سطح آب افتان بین دو زهکش در آبخوان افقی به روش Differential Quadrature سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18
سید حامد معراجی، عباس قاهری، ناصر شابختی (1388) تحلیل تراوش به کمک روش Differential Quadrature هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سید حامد معراجی، امین محمودی، مرضیه بابایی ربیعی (1402) مطالعات هیدرودینامیک دریایی و طراحی موج شکن و سرسره کشتی بندر عامری دانشگاه خلیج فارس
2
سید حامد معراجی (1401) مطالعات ترمیم و بهسازی بندر صیادی شیرینو دانشگاه خلیج فارس
3
سید حامد معراجی، علی دیندارلو، امین محمودی (1401) تدوین برنامه جامع مدیریت آب دانشگاه خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
4
سید حامد معراجی، امین محمودی، محمود ملکوتی علون آبادی (1401) مطالعات امکان سنجی و برآورد اقتصادی پروژه توسعه بندر صیادی شیرینو دانشگاه خلیج فارس
5
پایان‌نامه
1
پدرام لطیف کار، احسان ایزدپناه، سید حامد معراجی، محمد واقفی (1402) بررسی عددی ارتعاش القا شده ناشی از گردابه دو استوانه پشت سرهم نزدیک سطح آزاد
2
محمد صادق پور، محمد واقفی، سید حامد معراجی (1402) بررسی تاثیر زبری مصنوعی بر تغییرات توپوگرافی بستر پایین دست کالورت
3
4
5
حسین اکبر نژاد، سید حامد معراجی، علی محمد صنعتی، علی ایزدبخش (1399) سنتز نانوکاتالیست های TiO2/Al-FSM-16 و ZnO/Al-FSM-16 برای حذف رنگ در فاضلاب های صنایع رنگ
6
رضا فرزادنیا، سید حامد معراجی، محمد واقفی (1398) بررسی روند رسوبگذاری در مخازن سدها با روش دیفرانسیل کوادراچر
7
اسدالله خادمی نیا ، سید حامد معراجی، امین محمودی (1398) بررسی پدیده شکست سد با روش دیفرانسیل کوادراچر
8
9
احمد حیدری، محمود ملکوتی علون آبادی، سید حامد معراجی (1397) محاسبات بازگشتی ضرایب ارتجاعی لایه روسازی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
10
11
12
13
14
15
16
اشکان صالحی، سید حامد معراجی، محمد واقفی (1395) توسعه روش دیفرانسیل کوادراچر در شبیه سازی عددی مخازن نفتی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!