02 آبان 1400

شهریار عصفوری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 88019360
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
Malihe Golshan, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Tahmineh Jalali, Navid Reza Moheimani (2021) Co-sensitization of natural and low-cost dyes for efficient panchromatic light-harvesting using dye-sensitized solar cells JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY: 417; 113345
3
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Zahra Sakhaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Sohrab Zendehboudi, Hodjat Shiri, Xili Duan (2021) Modeling of well productivity enhancement in a gas-condensate reservoir through wettability alteration: A comparison between smart optimization strategies Journal of Natural Gas Science and Engineering: 94; 1
4
Fariba Heydari, Shahriar Osfouri, Mohsen Abbasi, Mohammad Javad Dianat, Javad Khodaveisi (2021) Treatment of highly polluted grey waters using Fenton, UV/H2O2 and UV/TiO2 processes Membrane and Water Treatment: 12; 125-132
5
Ziba Borazjani, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Markus Lehner, Markus Ellersdorfer (2021) Computer-Aided Exergy Evaluation of Hydrothermal Liquefaction for Biocrude Production from Nannochloropsis sp. BioEnergy Research: 14; 1-13
6
Seyed Ali Jafari, Shahriar Osfouri, Reza Azin (2021) Green methane production: Kinetic and mass transfer modeling in a batch process BIOMASS & BIOENERGY: 148; 106005-...
7
آزیتا قادری، رضا آذین، شهریار عصفوری (1399) تأثیر امواج الکترو مغناطیس در ازدیاد و برداشت از مخازن گاز میعانی اکتشاف و تولید نفت و گاز: 1399; 40-47
8
سیدعلی جعفری، شهریار عصفوری، رضا آذین (1399) مدلسازی انتقال جرم فرایند حذف دی اکسید کربن از محیط زیست با هدف تولید متان سبز و بهینه سازی رشد متانوژن ها فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: 22; 39-50
9
Maryam Najafiasl, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Sasan Zaeri (2020) Fabrication, characterization and in vivo evaluation of dexpanthenol sustained-release nanofibers for wound healing POLYMER TESTING: 91; 106827-...
10
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Hossein Rahideh (2020) Evaluation of Analytical Methods for Measuring the Molecular Diffusion Coefficient in Gas-Oil Systems by the Pressure Decay Method Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 7; 59-74
11
Razieh Ahmadi, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Zohreh Farmani (2020) Adsorption of natural CaCO 3 nanoparticles on the reservoir rock surfaces in the enhanced oil recovery process: equilibrium, thermodynamics, and kinetics study JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY: 1; 1-14
12
آزیتا قادری، رضا آذین، شهریار عصفوری (1399) مروری بر روش های ازدیاد و برداشت در مخازن گاز میعانی اکتشاف و تولید نفت و گاز: 1399; 53-58
13
طاهره صدیقی شیری ، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، شهریار عصفوری (1399) پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی به زراعی کشاورزی: ; ،
14
, Reza Azin, Shahriar Osfouri (2020) Evaluation of phase trapping models in gas-condensate systems in an unconsolidated sand pack JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: ; 1،
15
16
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, (2020) Kinetic modeling of asphaltene nano-aggregates formation using dynamic light scattering technique JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: ; ،
17
18
, Shahriar Osfouri, Reza Azin (2020) Modeling of Batch Biomethanation Process for Maximizing Income Based on values of Consumed and Produced Gases KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: ; 815،826
19
, Mohsen Abbasi, Shahriar Osfouri, Mohammad Javad Dianat (2020) Treatment of DMSO and DMAC wastewaters of various industries by employing Fenton process: Process performance and kinetics study Journal of Environmental Chemical Engineering: ; 1،11
20
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, (2020) Kinetic modeling of asphaltene nano-aggregates formation using dynamic light scattering technique JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: ; 1،8
21
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, (2020) Alginate-based electrospun core/shell nanofibers containing dexpanthenol: A good candidate for wound dressing JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; ،
22
Arefeh Naghizadeh, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Rouhollah Fatehi (2020) Wettability alteration of calcite and dolomite carbonates using silica nanoparticles coated with fluorine groups JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: ; ،
23
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Sohrab Zendehboudi, Abdollah hajizade, Amin Izadpanahi (2020) Mass transfer during transient condensate vaporization: Experimental and modeling study JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; ،
24
, Tahmineh Jalali, Shahriar Osfouri (2020) ساخت و مشخصه یابی ابررسانای YCa2Cu3O7 با استفاده از نانوذرات طبیعی CaCO3 APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: ; 7،1
25
26
مریم نجفی اصل ، شهریار عصفوری، رضا آذین، ساسان زائری (1398) بررسی افزودن پلیمر طبیعی آلژینات بر ساختار نانو الیاف زیست سازگار پلی وینیل الکل در فرایند الکتروریسی طب جنوب: ; 29،40
27
28
, Tahmineh Jalali, Shahriar Osfouri (2019) Fabrication and characterization of YCa2Cu3O7 superconductors using natural (CaCO3) nanoparticles extracted from Sepia pharaonis APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: ; ?،?
29
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Khodabakhsh Niknam, (2019) Improving the rheology, lubricity, and differential sticking properties of water-based drilling muds at high temperatures using hydrophilic Gilsonite nanoparticles COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS: ; ،
30
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Tahmineh Jalali (2019) Fabrication of Optimized Eco-friendly Dye-Sensitized Solar Cells by Extracting Pigments from Low-Cost Native Wild Plants JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY: ; ،
31
, , , , Reza Azin, Shahriar Osfouri (2019) Particles aggregation and fragmentation — A Monte Carlo study CHEMICAL PHYSICS: ; 6،19
32
, Shahriar Osfouri, Reza Azin (2019) Wettability alteration of carbonate oil reservoir surface using biocompatible nanoparticles MATERIALS RESEARCH EXPRESS: ; 1،0
33
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Amir Abbas Izadpanah (2019) Experimental measurement and modeling study for estimation of wax disappearance temperature JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 161،170
34
35
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Amir Abbas Izadpanah, (2019) Experimental Investigation of Rheological Behavior and Wax Deposition of Waxy Oil–Disulde Oil Systems Natural Resources Research: ; 1،9
36
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Amir Abbas Izadpanah (2019) Experimental investigation of wax deposition from waxy oil mixtures Applied Petrochemical Research: ; 77،90
37
, Zohreh Farmani, Shahriar Osfouri, Reza Azin (2019) Condensate blockage remediation in a gas reservoir through wettability alteration using natural CaCO3 nanoparticles COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS: ; 1،14
38
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Khodabakhsh Niknam, (2019) Synthesis and characterization of hydrophilic gilsonite fine particles for improving water-based drilling mud properties JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 1،11
39
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Sohrab Zendehboudi (2019) Evaluation of mass transfer coefficient for gas condensates in porous systems: Experimental and modeling FUEL: ; 1،21
40
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, (2019) A comprehensive model for the prediction of fluid compositional gradient in two-dimensional porous media Journal of Petroleum Exploration and Production Technology: ; 1،14
41
حمید رضا امیری، رضا آذین، روح اله فاتحی، شهریار عصفوری (1397) بررسی اثر تغییر تخلخل، تراوایی و غیرهمسانگردی مخزن در فرایند انحلال و شروع جابجایی طبیعی در ذخیره سازی کربن دی اکسید در آبده های شور شیمی و مهندسی شیمی ایران: 37; 237-249
42
43
مریم بهروزه، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1397) مروری بر تصفیه پساب های حاوی دی متیل سولفواکسید (DMSO) با استفاده از فرایند های اکسیداسیون پیشرفته علوم و مهندسی آب و فاضلاب: ; 13،21
44
امین ایزدپناهی، رضا آذین، شهریار عصفوری، رضا ملکوتی (1397) بررسی چالش های ناشی از افزایش نسبت گاز به نفت تولیدی در مخازن نفتی با تمرکز بر تأثیر آن روی ناپایداری جریان: مطالعه موردی اکتشاف و تولید نفت و گاز: ; 61،68
45
راضیه احمدی، شهریار عصفوری، رضا آذین (1397) سنتز و مشخصه سازی نانو پودر حاصل از استخوان ماهی مرکب ببری خلیج فارس طب جنوب: ; 287،296
46
عارفه نقی زاده ماهانی، رضا آذین، شهریار عصفوری، روح اله فاتحی (1397) کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی مهندسی شیمی ایران: 17; 32-43
47
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Amir Abbas Izadpanah (2018) Effect of DSO, EVA, and SiO2 and clay nanohybrids on rheological properties of waxy oil mixtures MATERIALS RESEARCH EXPRESS: ; ،
48
Shahriar Osfouri, Reza Azin, Hamidreza Amiri, , (2018) Integrated characterization and tuning strategy for PVT analysis of Representative Fluids in a Gas Condensate Reservoir Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology: ; 40،59
49
Abdollah hajizade, Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri, (2018) Technical and economic evaluation of flare gas recovery in a giant gas refinery CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: ; 506،519
50
Zahra Sakhaei, Reza Azin, Arefeh Naghizadeh, Shahriar Osfouri, , (2018) Application of fluorinated nanofluid for production enhancement of a carbonate gas-condensate reservoir through wettability alteration MATERIALS RESEARCH EXPRESS: ; 1،12
51
Shahriar Osfouri, , Reza Azin (2018) A New Thermodynamic Approach for Protein Partitioning in Reverse Micellar Solution Physical Chemistry Research: ; 105،113
52
53
, Ahmad Azari, , Shahriar Osfouri (2018) Experimental investigation of CO2 removal from N2 by metal oxide nanofluids in a hollow fiber membrane contactor International Journal of Greenhouse Gas Control: ; 60،71
54
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, , (2018) Stability of Alumina Nanofluid in Water/Methanol Base Fluid in the Presence of Different Salts Journal of Nanofluids: ; 1،11
55
Shahriar Osfouri, Reza Azin, Hamidreza Amiri, , (2018) Integrated Characterization and a Tuning Strategy for the PVT Analysis of Representative Fluids in a Gas Condensate Reservoir Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology: ; 40،59
56
Reza Azin, Hassan Sedaghati, Rouhollah Fatehi, Shahriar Osfouri, Zahra Sakhaei (2018) Production assessment of low production rate of well in a supergiant gas condensate reservoir: application of an integrated strategy Journal of Petroleum Exploration and Production Technology: 9; 543-560
57
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Amir Abbas Izadpanah (2018) Study of wax disappearance temperature using multi-solid thermodynamic model Journal of Petroleum Exploration and Production Technology: ; 1،12
58
زهرا سخایی، رضا آذین، شهریار عصفوری (1396) بهینه سازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی در سیستم های نفت– آب پژوهش نفت: ; 186،199
59
سیدعلی جعفری، رضا آذین، محمد محمدی باغملایی، شهریار عصفوری، عاطفه نوشادی، فریده عبداللهی (1396) بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی سولفید و میعانات گازی پژوهش نفت: ; 155،166
60
, Amir Abbas Izadpanah, Shahriar Osfouri (2017) Modeling thermodynamic properties of electrolytes: Inclusion of the mean spherical approximation (MSA) in the simplified SAFT equation of state Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 69،84
61
Zahra Sakhaei, Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri (2017) Study of production enhancement through wettability alteration in a super-giant gas-condensate reservoir JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; 64،74
62
, Ali Izadbakhsh, Ali Mohammad Sanati, Shahriar Osfouri (2017) Synthesis and evaluation of NiO@MCM-41 core–shell nanocomposite in the CO2 reforming of methane JOURNAL OF POROUS MATERIALS: ; 1،11
63
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, , (2017) Synthesis of fluorine- doped silica-coating by fluorosilane nanofluid to ultrahydrophobic and ultraoleophobic surface MATERIALS RESEARCH EXPRESS: ; 1،15
64
, , Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri (2017) Density, viscosity, surface tension, and excess properties of DSO and gas condensate mixtures Applied Petrochemical Research: ; 1،11
65
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, , (2017) Wettability alteration of carbonate rocks from strongly liquid-wetting to strongly gas-wetting by fluorine-doped silica coated by fluorosilane JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 1،11
66
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Zahra Sakhaei, , Shahriar Osfouri (2016) Novel method for estimation of gas/oil relative permeabilities JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; 1185،1191
67
, Reza Azin, , Shahriar Osfouri, , , , (2016) Production Data Analysis in a Gas-Condensate Field: Methodology, Challenges, and Uncertainties IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION: ; 113،127
68
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, , Shahriar Osfouri (2016) Presenting decision tree for best mixing rules and Z-factor correlations and introducing novel correlation for binary mixtures Petroleum: ; 289،295
69
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, (2016) Impact of fluid characterization on compositional gradient in a volatile oil reservoir Journal of Petroleum Exploration and Production Technology: ; 835،844
70
, Reza Azin, , Shahriar Osfouri, , , , (2016) Production Data Analysis in a Gas-Condensate Field: Methodology, Challenges and Uncertainties IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION: ; ،
71
Shahriar Osfouri, Reza Azin (2016) Overview of Challenges and Errors in Sampling and Recombination of Gas Condensate Fluids Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 1،13
72
73
رضا آذین، شهریار عصفوری، رباب چاهشوری، محمدحسین حیدری سورشجانی ، شهاب گرامی (1394) ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چا ههای تولیدی یک میدان گاز میعانی پژوهش نفت: ; 157،168
74
رضا آذین، ایمان آماره، رحمت الله صبوری ، شهریار عصفوری (1394) کاربرد نانوذرات در تغییر ترشوندگی مخازن نفتی دنیای نانو: ; 21،26
75
76
Reza Azin, , Shahriar Osfouri, Rouhollah Fatehi, (2015) Geological Identification and Storage Capacity of Suitable Formation for CO2 Disposal in Eastern Zagros (Fars area), Iran Environmental Studies of Persian Gulf: 2; 45-55
77
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri, , (2015) Prediction of gas compressibility factor using intelligent models Natural Gas Industry B: ; 283،294
78
Yasin Gholami, Reza Azin, Rouhollah Fatehi, Shahriar Osfouri, Alireza Bahadori (2015) Prediction of carbon dioxide dissolution in bulk water under isothermal pressure decay at different boundary conditions JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 202; 23-33
79
Rouhollah Fatehi, Seyed Mostafa Jafari Raad, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Alireza Bahadori (2015) Linear perturbation analysis of density change caused by dissolution of carbon dioxide in saline aqueous phase JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 209; 539-548
80
Shahriar Osfouri, Reza Azin, , Amir Abbas Izadpanah (2015) Modeling hydrate formation conditions in the presence of electrolytes and polar inhibitor solutions JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS: ; 251،263
81
82
Reza Azin, Seyed Mostafa Jafari Raad, Shahriar Osfouri (2015) Measurement of CO2 diffusivity in synthetic and saline aquifer solutions at reservoir conditions: the role of ion interactions HEAT AND MASS TRANSFER: ; 1587،1559
83
Yasin Gholami, Reza Azin, Rouhollah Fatehi, Shahriar Osfouri (2015) Suggesting a Numerical Pressure-Decay Method for Determining CO2 Diffusion Coefficient in Water JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 211; 31-39
84
رضا آذین، شهریار عصفوری، رباب چاهشوری، محمدحسین حیدری سورشجانی ، شهاب گرامی (1393) ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه های تولیدی یک میدان گاز میعانی پژوهش نفت: ; 160171
85
86
سیدمصطفی جعفری راد، رضا آذین، شهریار عصفوری، روح اله فاتحی (1393) شبیه سازی جابجایی طبیعی در فرایند دفع گازهای اسیدی به سازند آبده پژوهش نفت: 24; 100-109
87
شهریار عصفوری، سیدعبدالله شجاعی، رضا آذین (1393) تعیین حالت ترمودینامیکی آب در مقیاس نانو با استفاده از تبدیل فوریه مادون قرمز دنیای نانو: ; 26،30
88
89
Shahriar Osfouri, Reza Azin, , (2014) A Unified Approach for Quality Control of Drilled Stem Test (DST) and PVT Data Gas Processing: ; 40،50
90
Shahriar Osfouri, Reza Azin, (2014) Dynamics of Water State in Nano confined Environment Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: ; 828،832
91
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, , (2014) Choke modeling and flow splitting in a gas-condensate offshore platform Journal of Natural Gas Science and Engineering: ; 1163،1170
92
شهریار عصفوری، مهشید ناطق، رضا آذین (1392) بررسی تولید نانوذرات با استفاده از سامانه های میسلی معکوس دنیای نانو: ; 37،41
93
زهرا رضایی، شهریار عصفوری، رضا آذین (1392) مروری بر مدل های ترمودینامیکی پیش بینی غلظت بحرانی میسلی دنیای نانو: ; 5،11
94
امیرعباس ایزدپناه، شهریار عصفوری، یاسین حاجب (1392) مدل سازی تعادل بخار- مایع با استفاده از معادله حالت ساده شده SAFT فرآیند نو: ; 5،18
95
, Amir Abbas Izadpanah, Shahriar Osfouri, (2013) Modeling liquid-liquid and vapor-liquid equilibria for the hydrocarbon N-formylmorpholine system using the CPA equation of state CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE: ; 152،159
96
Reza Azin, Seyed Mostafa Jafari Raad, Shahriar Osfouri, Rouhollah Fatehi (2013) Onset of instability in CO2 sequestration into saline aquifer: scaling relationship and the effect of perturbed boundary HEAT AND MASS TRANSFER: 49; 1603-1612
مقالات در همایش ها
1
, , Shahriar Osfouri, Reza Azin (2021) Selection of the best macroalgae species from the Persian Gulf zone for the production of biofuel using hydrothermal liquefaction process The 7th International Conference on Energy Technology and Management, Iran, Ardabil
2
Hamid Shafiei, Reza Azin, Shahriar Osfouri (2020) Energy audit and process simulation of a gas refinery stabilization unit 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
3
, Reza Azin, Shahriar Osfouri (2020) Experimental Study of Water alternating- CO2 Coreflooding Performance as Enhanced Oil Recovery 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
4
Fatemeh Seifi, Reza Azin, Shahriar Osfouri (2020) Experimental Reduction of Condensate Trapping by CaCO3 Nanofluid Injection in Sandpacks 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
5
Malihe Golshan, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Tahmineh Jalali (2020) Fabrication of nanostructured dye-sensitized solar cells using microwave-assisted extracted pigments from Suaeda aegyptiaca The 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8), Iran, Tehran
6
Javad Salimian, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Tahmineh Jalali (2020) Extraction and characterization of Jambo pigment and evaluation of paste-type effect in naturel dye-sensitized solar cells The 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8), Iran, Tehran
7
مریم نجفی اصل ، شهریار عصفوری، رضا آذین، ساسان زائری (1397) ساخت پانسمان زیست تخریب پذیر زخم حامل داروی دکسپنتانول برای درمان سوختگی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8
احسان پاکدامن، شهریار عصفوری، رضا آذین، خدابخش نیکنام (1397) تولید نانوذرات گیلسونایت آبدوست شده با استفاده از فرایندهای اصلاح سطح و آسیاب سیاره ای شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9
راضیه احمدی، شهریار عصفوری، رضا آذین (1397) بهینه سازی عوامل موثر بر بازیافت نفت در فرایند سیلابزنی با استفاده از الگوریتم دی ایی دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
10
فاطمه فاموری، رضا آذین، شهریار عصفوری (1397) روشی برای حدس تخلخل سنگ های آسماری با استفاده از فناوری اشعه ایکس و سی تی اسکن دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
11
فاطمه سیفی، زهره فرمانی، رضا آذین، شهریار عصفوری (1397) اندازه گیری به تله افتادن فاز غیرترشونده در محیط متخلخل با استفاده از ستون شن دومین همایش بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی
12
Arefeh Naghizadeh, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Rouhollah Fatehi (2018) Comparison wettability alteration of different rock types, using nanofluid
13
فرشته زارعی، رضا آذین، شهریار عصفوری (1397) پیش بینی ضریب نفوذ دی اکسید کربن در میعانات با روش کاهش فشار هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE
14
سمیرا سلیمانی، شهریار عصفوری، رضا آذین، علیرضا اکبرزاده (1397) تاثیر نانوذره سیلیکا بر کاهش رسوب در محلول مونو اتیلن گلیکول دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی ایران (IChEC 2018)
15
عارفه نقی زاده ماهانی، رضا آذین، شهریار عصفوری، روح اله فاتحی (1396) تغییر ترشوندگی سنگ کربناته با هدف رفع پدیده انسداد میعانی در مخازن گازمیعانی چهارمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته
16
منصوره فرید، شهریار عصفوری، رضا آذین، سیدعلی جعفری (1396) تأثیر منبع کربن بر تولید مواد فعال سطحی و خواص سطح سلول در جذب روی سطح تماس آب-نفت دومین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17
راضیه احمدی، شهریار عصفوری، رضا آذین (1396) خود تولیدی نانوذرات کربنات کلسیم با استفاده از منابع طبیعی دریایی خلیج فارس دومین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
18
شهلا صادقی، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1396) بررسی امکان استفاده از رزین های تبادل یونی مختلف جهت کاهش سختی و TDS آب آشامیدنی برای جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
19
فریبا حیدری، شهریار عصفوری، محسن عباسی (1396) بررسی روش های جداسازی و تصفیه آلاینده های موجود در آب خاکستری جهت استفاده مجدد چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
20
مریم بهروزه، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1396) بررسی انواع روش های نوین و ترکیبی فرایند فنتون جهت تصفیه پساب های مختلف چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21
رویا بارگاهی، شهریار عصفوری، محسن عباسی (1396) پیشرفت های نوین در فرایند الکترودیالیز معکوس جهت تولید انرژی با استفاده از اختلاف شوری آب چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22
زهرا روستا، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی، شهریار عصفوری (1395) سنتز و شناسایی نانوکمپوزیت هسته پوسته NiO@MCM-41 چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
23
زهرا روستا، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی، شهریار عصفوری (1395) ندارد چهارمین کنفرانس ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران
24
محمد فردی، شهریار عصفوری، ارجمند مهربانی زین آباد (1395) مدلسازی و شبیه سازی رسوب آسفالتین برای یک میدان نفتی جنوب غرب ایران اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
25
عبداله حاجی زاده، مسعود مفرحی، شهریار عصفوری (1395) مقایسة عملکرد دیاتانول آمین و دی گلایکول آمین برای حذف هیدروژن سولفید و کربندیاکسید از گاز طبیعی اولین کنفرانس دو سالانه نفت گاز و پتروشیمی
26
علیرضا برازجانی، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1395) بررسی جداسازی امولسیون آب از فرآورده های نفتی در مخازن ذخیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر با استفاده از فرآیند جذب سطحی اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)-انرژی ومحیط زیست
27
زهرا سخایی، رضا آذین، شهریار عصفوری (1395) ارزیابی روابط تجربی/نظری تراوایی نسبی در سیستمهای گاز/گاز میعانی در اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست
28
محمد تقی رضایی ، محمود رضا جزایری نوش آبادی ، شهریار عصفوری، رضا آذین (1395) حساسیت‏ سنجی پارامترهای مؤثر بر ضریب بازیابی در تزریق آب با شوری کم اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
29
زینب زارعی، محمد محمدی باغملایی، رضا آذین، شهریار عصفوری (1395) ارائه رابطه تجربی جدید برای پیش بینی فشار نقطه شبنم اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
30
زهرا سخایی، رضا آذین، شهریار عصفوری (1395) ندارد اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
31
حامد محمد دوست ، احمد آذری، میثم انصارپور، شهریار عصفوری (1394) بررسی تجربی حذف CO2 از نیتروژن بوسیله نانوسیال دی اکسید تیتانیم در غشای الیاف توخالی نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
32
امیرعباس ایزدپناه، شهریار عصفوری، علیرضا زارع زاده (1394) مدل سازی تعادل بخار و مایع دی اکسید کربن پروپان با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده سومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
33
امیرعباس ایزدپناه، شهریار عصفوری، علیرضا زارع زاده (1394) مدل سازی تعادل بخار-مایع نیتروژن-دودکان با استفاده از معادله حالتPC-SAFT-D ساده شده دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
34
حسن صداقتی، رضا آذین، روح اله فاتحی، شهریار عصفوری (1394) امکانسنجی استفاده از مدل های مختلف برای پیش بینی عملکرد جریانی چاه در مخازن گاز میعانی سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
35
سیدعلی جعفری، محمدصادق فرید، شهریار عصفوری، سما چراغی، عمار مریم آبادی (1394) تخلیص کیتین موجود در ضایعات پوست میگو با استفاده از فزایند زیستی اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی پیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
36
محمد محمدی باغملایی، رضا آذین، شهریار عصفوری، زینب زارعی (1394) ندارد ندارد
37
رحمت الله صبوری ، رضا آذین، ایمان آماره، شهریار عصفوری، علیرضا بهرامیان، صمد صباغی (1394) ندارد ندارد
38
سیده فاطمه موسوی ، شهریار عصفوری، رضا آذین (1394) ندارد ندارد
39
سعیده یزدانی، رضا آذین، شهریار عصفوری، یاسین غلامی (1394) ندارد ندارد
40
شهریار عصفوری، مهشید ناطق، رضا آذین، سیدمصطفی جعفری راد (1394) ندارد ندارد
41
شهریار عصفوری، رضا آذین، محبوبه کیانی زاخردی ، سیدعلی موسوی دهقانی (1393) شبیه سازی گرادیان ترکیب در یک مخزن فوق عظیم گاز میعانی پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42
رضا غلامی، شهریار عصفوری، رضا آذین، محمود مشفقیان (1393) پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در محلولهای حاوی الکترولیت و الکل با استفاده از مفهوم ترکیب موضعی سیال پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43
رضا آذین، شهریار عصفوری، سیدمصطفی جعفری راد، حسین دلشب، المیرا فروزانی (1393) بررسی وضعیت فلرینگ در منطقه عسلویه همراه با ارائه راهکارهای عملی کاهش فلرینگ متناسب با شرایط منطقه طرح پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44
محبوبه کیانی زاخردی ، شهریار عصفوری، رضا آذین (1393) انتخاب راهبرد بهینه برای مشخصه سازی سیال گاز میعانی پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45
محبوبه کیانی زاخردی ، سیده فاطمه موسوی ، شهریار عصفوری، رضا آذین (1393) تعیین شرایط بهینه نمونه گیری از مخازن گاز میعانی بر اساس روش آماری آزمون و فرض اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
46
روح اله فاتحی، احمد لک، رضا آذین، شهریار عصفوری، محمدحسین حیدری سورشجانی ، شهاب گرامی (1393) یک روش عددی برای تحلیل داده های تولید از یک مخزن گاز-میعانی اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
47
مجتبی منصورپور، رضا آذین، شهریار عصفوری (1393) ندارد اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
48
فروزان صادقی، رضا آذین، روح اله فاتحی، شهریار عصفوری، شهاب گرامی، محمدحسین حیدری سورشجانی (1393) تحلیل دادههای تولید در یکی از مخازن گاز میعانی ایران تحلیل داده های تولید در یکی از مخازن گاز میعانی ایران
49
نجمه مهرابی، مسعود عسگری، یاسین غلامی، شهریار عصفوری، رضا آذین (1393) راهبردهای تدوین نقشه راه فناوری مهار و دفع دی اکسید کربن (CCS) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز
50
رحمت الله صبوری ، رضا آذین، شهریار عصفوری، علیرضا بهرامیان (1393) مروری بر تغییر ترشوندگی مخازن گاز میعانی با استفاده از نانوذرات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
51
شهریار عصفوری، زهرا رضایی (1393) ارائه یک مدل ترمودینامیکی جدید برای پیش بینی غلظت بحرانی تشکیل نانوساختارهای میسلی اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
52
شهریار عصفوری، مهشید ناطق، رضا آذین (1392) تولید، مشخصه سازی و بررسی تأثیر نانوذرات سیلیکا بر روی ضریب نفوذ گاز در فرایند تزریق امتزاجی کربن دی اکسید دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
53
حمیدرضا امیری، رضا آذین، روح اله فاتحی، شهریار عصفوری (1392) بررسی چالشها، فرصتها و جایگاه ایران در جذب و ذخیره سازی کربن در سازندهای زیر زمینی به منظور حفظ محیط زیست اولین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
54
شهریار عصفوری، سمیرا مردانه، رضا آذین، امیرعباس ایزدپناه (1392) محاسبه حلالیت CO2 در محلول NaCl با استفاده از معادله حالت الکترولیتی و با هدف کاهش انتشارات CO2 در جو زمین اولین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
55
56
شهریار عصفوری، امیرعباس ایزدپناه، سمیرا مردانه، رضا آذین (1392) استفاده از منابع هیدرات گازی به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش نشر کربن دی اکسید دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
57
رباب چاهشوری، رضا آذین، محمدحسین حیدری سورشجانی ، شهریار عصفوری، احمد لک (1392) مدلسازی چوک های سر چاهی یک میدان گاز میعانی و محاسبه نرخ تولید از هر چاه اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
58
حمیدرضا امیری، رضا آذین، روح اله فاتحی، شهریار عصفوری (1392) پیش بینی محتوای آب گازهای اسیدی در فرایند ذخیره سازی گاز در سفره های آب شور اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
59
رضا آذین، عبدالمجید مصلح، علی احمدی، شهریار عصفوری (1389) مدیریت گازهای اسیدی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) دومین کنفرانس ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه، و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن عباسی، شهریار عصفوری (1398) طراحی و ساخت انواع جدیدی از آب شیرین کن ها بر مبنای فرآیند الکترولیز دانشگاه خلیج فارس
2
3
رضا آذین، شهریار عصفوری، امید توکلی (1396) تدوین نقشه راه فناوری جذب و ذخیره دی اکسیدکربن (CCS) دانشگاه خلیج فارس
4
رضا آذین، شهریار عصفوری (1396) تدوین نقشه راه فناوری جذب و ذخیره کربن دانشگاه خلیج فارس
5
رضا آذین، شهریار عصفوری، احمد لک، روح اله فاتحی (1393) تحلیل داده های تولید در میدان گاز میعانی پارس جنوبی دانشگاه خلیج فارس
6
رضا آذین، شهریار عصفوری (1393) بررسی وضعیت فلرینگ و اثرات زیست محیطی آن در محدوده پارس جنوبی (عسلویه) دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
ادریس رضایی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، شهریار عصفوری (1400) تصفیه آب خاکستری به روش ترکیبی میکرو فیلتراسیون-اکسیداسیونپیشرفته بااستفاده ازغشای سرامیکی
2
3
مریم نجفی اصل ، رضا آذین، شهریار عصفوری، ساسان زائری (1399) ساخت و مشخصه سازی نانوالیاف حاوی دارو بر پایه آلژینات برای استفاده در پانسمان زخم
4
سیدعبدالله شجاعی، رضا آذین، شهریار عصفوری، سیدعلی موسوی دهقانی (1399) توسعه شبیه ساز نشست آسفالتن در چاه تولیدی
5
احسان پاکدامن، رضا آذین، شهریار عصفوری، خدابخش نیکنام، عباس روحی (1399) سنتز و مشخصه سازی گیلسونایت آب دوست برای بهبود خواص گل های حفاری پایه- آبی در شرایط دمای بالا
6
پرویز زاهدی زاده، رضا آذین، شهریار عصفوری (1398) راهبرد تنظیم معادله حالت به منظور تصحیح داده های آزمایش CVD
7
سلیمیان جواد، رضا آذین، شهریار عصفوری، تهمینه جلالی (1398) تولید خمیر تیتانیوم دی اکسید برای استفاده در سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه
8
9
10
11
12
13
14
پرنیان قنبری زاده ، محسن عباسی، حسین رهیده، شهریار عصفوری (1398) تهیه و بهبود عملکرد جاذب های سرامیکی و کربنی ارزان قیمت جهت کاهش سختی و خوردگی آب آشامیدنی
15
16
محمد محمدی باغ ملائی ، رضا آذین، شهریار عصفوری، سهراب زنده بودی (1398) بررسی ضریب انتقال جرم تبخیر مجدد میعانات در حین تزریق گاز
17
محبوبه کیانی، رضا آذین، شهریار عصفوری، سیدعلی موسوی دهقانی (1398) توسعه مدل سازی گرادیان ترکیب در مخازن هیدروکربنی
18
محبوبه کیانی، رضا آذین، شهریار عصفوری، سیدعلی موسوی دهقانی (1398) توسعه مدل سازی گرادیان ترکیب در مخازن هیدروکربنی
19
20
طاهره صدیقی شیری ، ملک حسین شهریاری، سید حسین حسینی فر ، محمد هدایت، شهریار عصفوری (1397) بررسی کاهش سمیت خاک آلوده به ترکیبات هیدروکربنی بر گیاه زینتی جعفری ( Tagetes patula) با استفاده از اصلاح کننده های خاک
21
زینب آموده، شهریار عصفوری، تهمینه جلالی، حسین رعنایی (1397) مطالعه بررسی خواص فیزیکی و ساخت ابررسانای گرم با استفاده از نانو ذرات
22
23
سمیرا سلیمانی، رضا آذین، شهریار عصفوری، خسرو محمدی (1396) بررسی کاهش تشکیل رسوب در واحد احیای گلیکول با استفاده از نانوذرات سیلیکا
24
25
رویا بارگاهی، محسن عباسی، شهریار عصفوری، امیر رضا آرشی (1396) نمک زدایی از آب های لب شور با استفاده از فرایند ترکیبی الکترودیالیز و الکترودیالیز معکوس
26
مریم بهروزه، محسن عباسی، شهریار عصفوری، جواد خداویسی (1396) تصفیه پساب های حاوی DMSO و DMAC با استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته
27
عارفه نقی زاده ماهانی، رضا آذین، شهریار عصفوری، روح اله فاتحی (1396) بررسی تاثیر نوع سنگ بر تغییر ترشوندگی ناشی از تزریق نانوسیال
28
رحمت الله صبوری ، رضا آذین، شهریار عصفوری، صمد صباغی، علیرضا بهرامیان (1396) تغییر ترشوندگی در مخازن گاز میعانی با استفاده از نانوذرات
29
میترا عباسپور، رضا آذین، شهریار عصفوری، روح اله فاتحی (1395) بررسی مکانیزم های مختلف تغییر ترشوندگی وگسترش دینامیکی نانو سیال ها بر روی سطوح جامد
30
31
احمد خرمی، رضا آذین، شهریار عصفوری، محسن عباسی (1395) بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات بر کارایی تعلیق شکن های شیمیایی
32
33
زهرا روستا، علی محمد صنعتی، علی ایزدبخش، شهریار عصفوری (1395) نانوکامپوزیت هسته-پوسته NiO@MCM-41 با کنترل اندازه
34
35
36
فاطمه ترکاشوند، رضا آذین، شهریار عصفوری، روح اله فاتحی (1395) مطالعه تاثیر گرادیان ترکیب بر داده های تولید در مخازن گاز میعانی
37
38
39
40
41
42
محمد آزادواری، شهریار عصفوری، سعید کاظمی، احمدرضا کهنسال (1394) مطالعه و توسعه یک طرح کارخانه کشتی سازی استاندارد برای صنعت دریایی ایران
43
44
حسن صداقتی، رضا آذین، شهریار عصفوری (1394) بررسی شرایط تولید با دبی بهینه از یک مخزن گاز میعانی
45
سعیده یزدانی، رضا آذین، شهریار عصفوری، شهریار عصفوری (1394) مدلسازی انتقال جرم فرایند نفوذ در سامانه های گاز-مایع
46
47
ایمان آماره، رضا آذین، شهریار عصفوری، علیرضا بهرامیان (1394) تغییر ترشوندگی مخازن نفتی با استفاده از نانوذرات
48
جدید عباس، شهریار عصفوری، مهرداد کاروان جهرمی، علی باقری بردی (1394) I-فضاها، فضاهای توپولوژیک نودک و فشرده سازیها
49
امیر مختاری کرچگانی ، فرشته بیات شاه پرست، شبیر اشکپور مطلق، شهریار عصفوری (1393) بررسی علل مچالگی لوله های جداری در میدان نفتی مارون
50
مسعود عسگری، رضا آذین، رضا آذین، شهریار عصفوری، نصرالله کلانتری (1393) امکانسنجی و شبیه سازی دفع و ذخیره سازی گاز کربن دی اکسید در مخازن آب شور زیرزمینی
51
یاسین غلامی، رضا آذین، رضا آذین، شهریار عصفوری (1393) بررسی آزمایشگاهی و عددی ذخیره سازی دی اکسید کربن در مخازن آبده
52
53
امین محمدرضایی، شهریار عصفوری، شهریار عصفوری، عباس خاکسار منشاد (1392) توسعه مدل چهار ضریبی برای مخزن گاز میعانی جنوب کشور
54
55
حمید رضا امیری، رضا آذین، شهریار عصفوری (1392) شبیه سازی تزریق گاز های اسیدی به مخازن آبده شکافدار
56
زهرا رضایی، امین اوجی فرد، شهریار عصفوری، عباس خاکسار منشاد (1392) توسعه مدل های ترمودینامیکی برای پیش بینی غلظت بحرانی میسلی معکوس
57
سمیرا مردانه، شهریار عصفوری، امیرعباس ایزدپناه (1392) توسعه ی مدل های ترمودینامیکی به منظور پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در حضور 2CO
58
حسن رضایی حقیقی ، شهریار عصفوری، امیرعباس ایزدپناه (1392) مدل سازی حلالیت گازهای اسیدی در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT
59
حسن رضایی حقیقی ، شهریار عصفوری، امیرعباس ایزدپناه (1392) مدل سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازندبا استفاده از معادله حالت SAFT
60
61
کتاب
1
شهریار عصفوری، رضا آذین، شهاب گرامی (1396) رفتار فازی سیالات گاز میعانی شابک:978-600-7544-18-1
2
رضا آذین، مهشید ناطق، شهریار عصفوری (1393) نمودارهای فرایندی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شابک:978-600-6672-88-5??
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!