گروه علوم ورزشی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم ورزشی

نام:  عليرضا ربيعي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي
نام:  سارا زارع كاريزك
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  ايران،بوشهر،خيابان شهيد ماهيني،دانشگاه خليج فارس.
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~SZare/
نام:  عبدالصالح زر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~AZar/
نام:  حميدرضا صادقي پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علوم ورزشي