گروه تاریخ

نام:  حميد اسدپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  حسن الهياري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  ...
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  حميدرضا پيغمبري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  علي رسولي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  حبيب اله سعيدي نيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  محمدرضا قلي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر :بهمني . دانشگاه خليج فارس . دانشكده ادبيات و علوم انساني. گروه تاريخ
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  محمد منصوري مقدم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ