خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری نانوبیوفوتونیک

(Nanobiophotonics)

تاریخ تصویب : 11-03-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : محسن محرابی

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- استفاده از نانو فناوري در تشخيص و درمان مبتني بر روش هاي نوري (نور پويا درماني و نور گرما درماني)
- توليد هيدروژن، آشكارسازي و ذخيره هيدروژن با استفاده همزمان از نور، مواد زيستي و نانوفناوري
- سنسورهاي نوري

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


سال اول:
- فعالسازي آزمايشگاه نانوفوتونيك و بيو فوتونيك
- انجام حداقل يك طرح پژوهشي درون دانشگاه
- ساخت دستگاه حجمي سنجي جهت اندازه گيري ظرفيت ذخيره سازي هيدروژن
- ساخت نمونه اوليه گرافن كوانتوم دات و مزو حفره هاي نيمه متخلخل سيليكا جهت استفاده در درمان نوري

سال دوم:
- ارائه مقاله
- ثبت اختراع حداقل يك مورد
- ساخت نمونه اوليه سنسور اپتيكي و فوتو آندها
- انجام حدقل يك طرح پژوهشي
- تجاري سازي نانو مواد توليد شده

سال سوم:
- ارائه مقاله
- ثبت اختراع حداقل يك مورد
- انجام حداقل يك طرح پژوهشي
- راه اندازي رآكتور آزمايشگاهي توليد هيدروژن با استفاده از جلبك با روش تخمير معكوس
- تجاري سازي نانومواد و ادوات توليدي

سال چهارم:
- ارائه مقاله
- ثبت اختراع حداقل يك مورد
- انجام حداقل يك طرح پژوهشي
- تجاري سازي محصولات توليد شده ( دستگاه حجمي سنجي، حساس كننده هاي نوري ، گرافن كوانتوم دات ، مزو حفره هاي نيمه متخلخل سيليكا، سنسورهاي اپتيكي و فوتوآندها

سال پنجم:
- ارائه مقاله
- ثبت اختراع حداقل يك مورد
- انجام حداقل يك طرح پژوهشي
- تجاري سازي محصولات توليد شده ( دستگاه حجمي سنجي، حساس كننده هاي نوري ، گرافن كوانتوم دات ، مزو حفره هاي نيمه متخلخل سيليكا، سنسورهاي اپتيكي و فوتوآندها)
- ساخت حسگر اپتيكي آنلاين اندازه گيري گاز هيدروژن در روغن ترانسفورماتور

نام:  محسن محرابي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر- دانشگاه خليج فارس- دانشكده علوم وفناوري نانو و زيستي- گروه فيزيك- كد پستي 7516913817
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  حسين شيركاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  صادق كريمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  گروه شيمي، دانشكده علوم و فناوري هاي نانو و زيستي
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  زينب صادقي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
صفحه شخصی: 
نام:  لي يانگاتو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  مريم فرخ نيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: