مشخصات پژوهش

خانه /امکانسنجی استفاده از مدل های ...
عنوان امکانسنجی استفاده از مدل های مختلف برای پیش بینی عملکرد جریانی چاه در مخازن گاز میعانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها عملکرد جریانی چاه، چاه های گاز میعانی، شبیه سازی عددی، مدل ووگل، مدل فیونگ و ویتسون
چکیده پیش بینی عملکرد جریانی چاه در مخازن گاز میعانی به دلیل تشکیل میعانات در دهانه چاه دشوار است. در این تحقیق، امکان استفاده از مدل های مختلف برای پیش بینی عملکرد چاه های گاز میعانی مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از شبیه ساز مخزن برای تولید داده های آزمایشگاهی عددی استفاد می شود. سپس دقت چهار مدل ووگل، پس فشار، «فیونگ و ویتسون» و «بنیادی و همکاران» برای پیش بینی عملکرد جریانی چاه مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل فیونگ و ویتسون با خطای نسبی 2 درصد و مدل ووگل با خطای نسبی 9/5 درصد بیشترین دقت را نشان دادند. به دلیل نیاز به دانستن نسبت گاز به نفت تولیدی در مدل فیونگ و ویتسون، نمی توان از این مدل به صورت مستقیم برای پیش بینی عملکرد جریانی چاه استفاده کرد. اما استفاده از مدل ووگل به دلیل سادگی و دقت مناسب آن امکان پذیر است.
پژوهشگران حسن صداقتی (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، روح اله فاتحی (نفر سوم)، شهریار عصفوری (نفر چهارم)