سید حامد معراجی

خانه /سید حامد معراجی
سيد حامد معراجي
نام و نام خانوادگی سید حامد معراجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 اسماعیل جامعی سید حامد معراجی احسان ایزدپناه 1399/11/29
2 مرضیه زنگنه امین محمودی سید حامد معراجی 1399/08/21
3 حسین اکبر نژاد سید حامد معراجی علی محمد صنعتی 1399/07/30
4 رضا فرزادنیا سید حامد معراجی محمد واقفی 1398/04/04
5 اسدالله خادمی نیا سید حامد معراجی امین محمودی 1398/04/03
6 اسماعیل غلام پور محمد واقفی سید حامد معراجی 1398/04/02
7 احمد حیدری محمود ملکوتی علون آبادی سید حامد معراجی 1397/11/29
8 چنور عبدی چوپلو محمد واقفی سید حامد معراجی 1397/06/26
9 بیعان رضا سید حامد معراجی پرویز ملک زاده 1396/11/30
10 کوشیار لهسایی محمد واقفی سید حامد معراجی 1396/11/30
11 مرتضی اسداللهی محمد واقفی سید حامد معراجی 1396/06/27
12 احمد باصولی سید حامد معراجی ایوب دهقانی 1395/11/12
13 امین رستمی محمد واقفی سید حامد معراجی 1395/11/12
14 اشکان صالحی سید حامد معراجی محمد واقفی 1395/03/10