سعید طهماسبی

خانه /سعید طهماسبی
سعيد طهماسبي
نام و نام خانوادگی سعید طهماسبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه آمار
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار ریاضی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ضیاالرحمن رامکی مراد علیزاده سعید طهماسبی 1402/11/29
2 زهرا احمدی حجت قیمت گر سعید طهماسبی 1402/04/07
3 فاطمه پیش آهنگ سعید طهماسبی احمد کشاورز 1401/12/15
4 سعید حیدری محمود افشاری سعید طهماسبی 1401/11/17
5 فرید فروغی سعید طهماسبی محمود افشاری 1401/06/30
6 مهدی رومینا مراد علیزاده سعید طهماسبی 1401/06/16
7 زهرا الماس پور علی اکبر جعفری علی دست برآورده 1401/01/31
8 مجید متقی سعید طهماسبی محمود افشاری 1400/07/28
9 حمیده خدری سعید طهماسبی محمود افشاری 1400/02/30
10 انیس غریبی سعید طهماسبی محمود افشاری 1400/02/30
11 باقر محمدی علیرضا عطایی سعید طهماسبی 1399/12/06
12 طاهره حاجی زاده محمود افشاری سعید طهماسبی 1399/11/30
13 سعید رحیمی فضل الله لک محمود افشاری 1399/10/17
14 حسین محمدی باغملائی حجت پارسا سعید طهماسبی 1399/06/30
15 حدیث حیدری زاده حسین حق بین سعید طهماسبی 1398/11/19
16 علی اشرفی سعید طهماسبی مراد علیزاده 1398/10/15
17 زهرا نوری سعید طهماسبی محمود افشاری 1398/10/15
18 صفیه دانشی سعید طهماسبی --- 1398/06/11
19 ایزدبخش فاطمه محمود افشاری سعید طهماسبی 1397/11/02
20 فاطمه منصوری سعید طهماسبی محمود افشاری 1397/11/01
21 مریم اسکندرزاده سعید طهماسبی محمود افشاری 1397/02/19
22 زهرا حیدری ابوذر بازیاری سعید طهماسبی 1396/11/14
23 حمیده سیامر عربی نژاد سعید طهماسبی ابوذر بازیاری 1396/11/14
24 فرشته شکوهیان محمود افشاری سعید طهماسبی 1396/10/19
25 مهسا صالحی سعید طهماسبی محمود افشاری 1396/09/13
26 الهام حاجی حسینی سعید طهماسبی ابوذر بازیاری 1396/06/29
27 بهزاد قلی زاده محمود افشاری سعید طهماسبی 1395/06/24
28 نجمه پدرام ابوذر بازیاری سعید طهماسبی 1395/03/25
29 زهرا الماس پور ابوذر بازیاری سعید طهماسبی 1395/03/17
30 شهلا جولایی دستجردی محمود افشاری --- 1394/03/19
31 زهرا محمد شاه سعید طهماسبی فضل الله لک 1394/03/11
32 سودابه یزدان پناه محمداسماعیل دهقان منفرد سعید طهماسبی 1393/11/12
33 مژگان منفرد سعید طهماسبی محمود افشاری 1393/11/07
34 ایمان موافق ده دشتی سعید طهماسبی محمود افشاری 1393/09/26
35 محمد مهدی وردیانی محمود افشاری فضل الله لک 1393/09/12
36 موسی ایمانی اصل اینانلو محمود افشاری فضل الله لک 1392/07/29
37 موسی ایمانی اصل اینانلو علی اکبر دهقان فضل الله لک 1392/07/29
38 سمیه علی آبادی فضل الله لک محمود افشاری 1392/07/29
39 زهره گنجعلی وند محمود افشاری سعید طهماسبی 1392/07/11
40 فرخنده رییسی محمود افشاری فضل الله لک 1392/06/26