شبیر اشکپور مطلق

خانه /شبیر اشکپور مطلق
شبير اشكپور مطلق
نام و نام خانوادگی شبیر اشکپور مطلق
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه ژئو فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک زمین
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 زهرا معماری شبیر اشکپور مطلق --- 1401/09/29
2 فدعمی مهشید شبیر اشکپور مطلق سعید زارعی 1399/06/19
3 محمد کرمی کوروش قیصری شبیر اشکپور مطلق 1399/05/20
4 محبوبه استادزاده شبیر اشکپور مطلق --- 1397/06/26
5 سارا گودرزی شبیر اشکپور مطلق --- 1397/06/26
6 زرین صفیه کوروش قیصری شبیر اشکپور مطلق 1397/06/24
7 حسین برومندان کوروش قیصری شبیر اشکپور مطلق 1397/06/24
8 احمدی اکبر سید رضا منصوری --- 1396/06/28
9 صالحی یونس سید رضا منصوری --- 1396/06/27
10 مهنوش بینا سید رضا منصوری شبیر اشکپور مطلق 1395/11/30
11 عبدالحمید نظری شبیر اشکپور مطلق دکتر عباس غلامزاده غلامزاده 1395/06/24
12 بهاره صمدی شبیر اشکپور مطلق سید رضا منصوری 1395/04/05
13 پژمان آقایی کوهی شبیر اشکپور مطلق رضا آذین 1394/02/16
14 زهره عباسی هفشجانی شبیر اشکپور مطلق سید رضا منصوری 1394/02/16
15 امین صفایی احمد محمدی اسلامی شبیر اشکپور مطلق 1393/11/15
16 امیر مختاری کرچگانی شبیر اشکپور مطلق شهریار عصفوری 1393/11/05
17 سمیرا میرزایی کوروش قیصری شبیر اشکپور مطلق 1391/11/08