رضا جلالی

خانه /رضا جلالی
رضا جلالي
نام و نام خانوادگی رضا جلالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 دانشگاه خلیج فارس
(1401)
2 دانشگاه خلیج فارس
(1401)
3 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
4 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
5 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
6 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
7 دانشگاه خلیج فارس
(1399)
8 دانشگاه خلیج فارس
(1399)
9 دانشگاه خلیج فارس
(1399)