علی اصغر قهرمانی مقبل

خانه /علی اصغر قهرمانی مقبل
نام و نام خانوادگی علی اصغر قهرمانی مقبل
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / هیات علمی سابق دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 التواصلیة 1 (1402) 0
2 پژوهش ادبیات معاصر جهان - (1402) -
3 الدراسات الأدبیة 0 (1402) 0
4 اضاءات نقدیة 0 (1402) 0
5 الاستاذ للعلوم الانسانیة و الاجتماعیة 62 (1402) 65-84
6 بحوث فی اللغة العربیة جلد15 شماره28 (1402) 17-34
7 دراسات فی اللغة العربیة و آدابها 13 (1401) 113-140
8 مجلة دواة 9 (1401) 435-470
9 کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی) 12 (1401) 93-114
10 علوم اللغة العربیة و آدابها 14 (1401) 554-571
11 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 1 (1401) 1
12 آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة 1 (1401) 1
13 بحوث فی اللغة العربیة 26 (1400) 17-32
14 پژوهشنامه نقد ادب عربی 20 (1400) 76-98
15 کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی) 3 (1400) 85-101
16 ادب عربی (1398) 49،70
17 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی (1398) 161،195
18 پژوهشنامه نقد ادب عربی (1397) 215،238
19 دراسات فی العلوم الانسانیه (1396) 79،102
20 کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی) (1396) 147167
21 مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها (1396) 87108
22 شعر پژوهی (1395) 41،62
23 مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة (1395) 98111
24 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (1395) 115،131
25 نامه فرهنگستان (1393) 38،50
26 نامه فرهنگستان (1393) 38،50
27 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (1392) 123،134
28 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (1391) 87،106
29 دانشنامه زبان و ادب فارسی (1391) 464465
30 دانشنامه زبان و ادب فارسی (1391) 615618
31 دانشنامه زبان و ادب فارسی (1391) 713714
32 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (1391) 47،66
33 دراسات فی اللغة العربیة و آدابها (1390) 77،100
34 پژوهشنامه نقد ادب عربی (1390) 97،117
35 دراسات فی اللغة العربیة و آدابها (1389) 119،140
36 مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها (1389) 119135