احمد قاسمی

خانه /احمد قاسمی
نام و نام خانوادگی احمد قاسمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / پژوهشکده خلیج فارس / گروه زیست فناوری
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی دریا-جانوری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY 283 (2024) 1-13
2 محیط زیست جانوری 16 (1403) 129-142
3
Middle East Journal of Cancer 15 (2024) 161
4
AQUACULTURE INTERNATIONAL 33 (2024) 1-19
5
JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY 36 (2024) 15031512
6
AQUACULTURE RESEARCH 11 (2024) 10
7 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 11 (1402) 77-103
8
Journal of Agricultural Science and Technology 25 (2023) 647-660
9 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 4 (1402) 10-20
10 علوم و فنون دریایی 21 (1401) 41-54
11
AQUACULTURE INTERNATIONAL 30 (2022) 1-20
12
PeerJ 10 (2022) 1-16
13
Genetics of Aquatic Organisms 6 (2022) 1-8
14
WETLANDS 42 (2022) 1-14
15
AQUACULTURE NUTRITION 20 (2022) 9
16
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 49 (2022) 3503-3510
17 تغذیه آبزیان 8 (1401) 2
18
AQUACULTURE RESEARCH 53 (2022) 1-10
19
Aquaculture Reports 25 (2022) 101215
20 توسعه آبزی پروری 15 (1400) 61-73
21
Probiotics and Antimicrobial Proteins 14 (2022) 1-13
22
AQUACULTURE INTERNATIONAL 2 (2021) 1-24
23
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 21 (2021) 1-7
24 تاکسونومی و بیوسیستماتیک 13 (1400) 33-46
25
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 47 (2021) 2027-2039
26
Aquaculture Reports 25 (2021) 1110-1114
27
AQUACULTURE 541 (2021) 736809-...
28 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 8 (1400) 1-10
29 علوم و فنون شیلات 2 (1400) 213-226
30
CHEMOSPHERE 264 (2021) 50
31
Iranian Journal of Fisheries Sciences 6 (2020) 3269-3284
32 مجله منابع طبیعی ایران 73 (1399) 455-470
33 تغذیه آبزیان 13 (1399) 1-12
34 حفاظت زیست بوم گیاهان 8 (1399) 217-228
35 زیست شناسی دریا 12 (1399) 107-115
36 علوم و فنون دریایی 19 (1399) 1-10
37 زیست شناسی دریا 12 (1399) 51-62
38
AQUACULTURE NUTRITION (2020) ،
39 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی هفتم (1398) 16
40 پژوهشهای جانوری (1398) ،
41 علوم آبزی پروری (1398) 42،51
42
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE (2019) 1،25
43
Annals of Animal Science (2019) ،
44 علوم و فنون دریایی 2 (1397) 7
45 محیط زیست جانوری (1397) 135،142
46 پژوهش های محیط زیست (1397) ،
47 علوم و فنون دریایی (1397) ،
48
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2018) 983،990
49 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان (1396) ،
50 محیط زیست جانوری (1396) ،
51 علوم و فنون دریایی 14 (1395) 108-120
52 تاکسونومی و بیوسیستماتیک (1394) 13،24
53
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2015) 857،875
54 پژوهشهای جانوری 1 (1393) 9
55 علوم و فنون دریایی (1393) ،
56
Journal of The Persian Gulf (2014) 27،36
57 شیلات (1392) ،
58 مجله علمی شیلات ایران (1392) ،
59 علوم و فنون شیلات 1 (1391) 11
60
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2013) 241،248
61
Journal of The Persian Gulf (2013) 23،30
62 علوم و فنون دریایی 3 (1391) 8
63 بوم شناسی آبزیان (1391) ،
64 ژنتیک نوین (1391) 325،332
65
GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH 1 (2011) 6
66 ژنتیک نوین (1390) 23،30
67 اقیانوس شناسی (1390) 15،21
68 علوم و فنون دریایی 4 (1389) 11