12 اسفند 1402
محمدرضا قلي زاده

محمدرضا قلی زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07132255027
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی تاریخ :ایران بعد از اسلام ، شهید بهشتی ، ایران (1379 - 1385)
  عنوان رساله: تاثیر منازعات فرقه ای بر تحول مذهبی در ایران:از امام الحرمین جوینی تا خواجه نصیر الدین طوسی
 • فوق لیسانس تاریخ- ایران دوره اسلامی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1374 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: اوضاع مذهبی ایران در قرون پنجم و ششم هجری
 • لیسانس تاریخ ، دانشگاه شیراز ، ایران (1370 - 1374)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تاریخ قرون میانی در ایران و اروپا
 • تحولات تاریخنگاری در ایران
 • تحولات تاریخ محلی نواحی جنوبی ایران و خلیج فارس
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
همت محمدی، محمد منصوری مقدم، محمدرضا قلی زاده (1402) مؤلفه هویت و تأثیر آن در سیاست خارجی نادرشاه افشار پژوهشنامه تمدن ایرانی: دوره 5، شماره پیاپی 9; 140 - 156
2
نعیم ملازهی، علی رسولی، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1401) واکاوی سفارت عبدالرزاق سمرقندی در کالیکوت و بیجانگر و کارشکنی ملوک هرموز (با تکیه بر مطلع سعدین ومجمع بحرین) پژوهشنامه تمدن ایرانی: دوره 4 شماره 2 پیاپی د8; 203-217
3
محمد منصوری مقدم، محمدرضا قلی زاده، مجتبی الهی (1401) اهمیت استراتژیک قندهار و تأثیر آن بر رابطه صفویان با گورکانیان هند (دوره سلطنت شاه عباس اول) تاریخ روابط خارجی: سال بیست و سوم، شماره 89، زمستان 1400; 121 - 138
4
5
یگانه علی، احمد کامرانی فر، محمدرضا قلی زاده (1400) گستره ی ژئوپولیتیکی رقابت های ایران ساسانی با روم شرقی و تاثیر آن بر مرزها و مسیرهای تجاری پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: 1; 345-365
6
... ..., Habibollah Saeidinia, Mohmmad Reza Gholizadeh, Ali Rasoli (2020) Investigating the insight and method of historiography of Sadid al-Saltaneh Kababi Bandar Abbasi (1870-1941) TURISMO-ESTUDOS E PRATICAS: 3; 1-12
7
محمدرضا قلی زاده، حبیب اله سعیدی نیا، علی شهوند (1397) یک نمونه از موانع بر سر راه اصلاحات ارضی: قتل رئیس اصلاحات ارضی فیروز آباد در آبان1341 گنجینه اسناد: ; 52،87
8
محمدرضا قلی زاده (1396) سلجوقیان (اوضاع فکری و مذهبی) دانشنامه جهان اسلام: ; 163168
9
10
محمدرضا قلی زاده، علی شهوند (1395) تحلیلی از جایگاه مطالعات تاریخی و تاریخ نگری در دایره المعارف ها و عجایب نامه ها تاریخ نگری و تاریخ نگاری: ; 115،140
11
حسن الهیاری، محمدرضا قلی زاده (1395) سیادت و جنسیت(بررسی مفهوم سیادت در دو نسخ خطی نویافته) پژوهشنامه زنان: ; 1،18
مقالات در همایش ها
1
محمد منصوری مقدم، محمدرضا قلی زاده (1400) مؤلفه های داخلی مؤثر بر امنیت منطقه خلیج فارس ( 95ـ 1975م) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی، ایران، تهران
2
محمدرضا قلی زاده، غلامرضا باقدرت (1400) علل بروز تعارضات در برخی از رویدادهای صدر اسلام (با تکیهبر نقش نخبگان) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی، ایران، تهران
3
محمدرضا قلی زاده، مصطفی کمالی مطلق (1399) مبانی تحول در تاریخنگاری نواحی جنوبی ایران (از فارس تا کرانههای خلیج فارس) ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، ایران، تهران
4
محمد منصوری مقدم، محمدرضا قلی زاده (1399) نظریه اجتماعی سیاست بین الملل و تحول مفهوم فقر: ضرورت بازاندیشی حکومت مداری جهانی ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، ایران، تهران
5
محمدرضا قلی زاده (1398) تاج التواریخ؛سرآغاز نوگرایی در تاریخ و تاریخنگاری افغانستان پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
6
محمدرضا قلی زاده (1398) تأثیر سیاست های آلبویه بر اوضاع اقتصادی- تجاری کرانه ها و پسکرانه های خلیج فارس پنجمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
7
محمدرضا قلی زاده، مجتبی محمدی (1396) حکومت بوشهر و ایالت فارس در دوران زندیه و قاجاریه نخستین همایش بین المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی)
8
محمدرضا قلی زاده (1393) مدرسه مستنصریه نماد همگرایی میان مذاهب اسلامی همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
9
محمدرضا قلی زاده، کوثر رفیعی (1393) تجارت دریایی ساسانیان در حوزه خلیج فارس دهمین همایش ملی علمی - پژوهشی خلیج فارس
10
محمدرضا قلی زاده (1391) نقض وحدت در تاریخ نگاری سلجوقی همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی
11
محمدرضا قلی زاده، علی شهوند (1389) منطقه آباده گلید مفقود شده پیروزی نهضت جنوب همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
نعیم ملازهی، علی رسولی، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1402) جایگاه عبدالرزّاق سمرقندی در تاریخ نویسی دورۀ تیموری
2
میترا زاهدی اهرمی نژاد، حبیب اله سعیدی نیا، محمدرضا قلی زاده (1402) بررسی چگونگی شکل گیری و فعالیت های اجتماعی-فرهنگی سازمان زنان شیراز(1346-1357هـ.ش)
3
زهرا ارتفاعی، محمد منصوری مقدم، محمدرضا قلی زاده (1401) روابط اتحاد جماهیر شوروی و عربستان سعودی در دوران جنگ سرد (1991-1945م.)
4
5
کژال فرخنده نژاد، حبیب اله سعیدی نیا، محمدرضا قلی زاده (1401) تاثیر صنعت گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی استان بوشهر در دوره پهلوی
6
معصومه چنانی، حسن الهیاری، محمدرضا قلی زاده (1401) بررسی تاریخی مهاجرت و سکونت علویان در حوزه خلیج فارس (قرن دوم تا پنجم هجری)
7
8
9
محمد حسن انصاری، حمید اسدپور، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده (1399) بررسی نقش علمای بحرین در گسترش تشیع در ایران از دوره ی صفویه تا دوره ی قاجار (1344-907 ه .ق)
10
11
12
حسین زارعی، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده (1399) بررسی بینش و روش تاریخ نگاری سدیدالسلطنه کبابی بندرعباسی (1249 ش. 1320 ش.)
13
14
15
مریم پورشیرمحمدی رودسری ، علی رسولی، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1398) تجارت میان خلیج فارس و شمال غرب ایران در عصر ایلخانان (736-654)ه. ق.
16
زینب قنبری نژاد، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1398) اصلاحات ارضی و مهاجرت در فارس و بوشهر (1340-1357)
17
18
19
عباس رایان پور ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1397) تحولات ترکستان و شکل گیری مرزهای شمال شرق ایران
20
21
ابوالفضل بهادرپور، حمیدرضا پیغمبری، محمدرضا قلی زاده (1397) اسلام پذیری و تأثیر آن بر رشد بازرگانی خلیج فارس در سده های نخستین اسلامی
22
عباس قاسمی، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) بررسی فرایند تحول نظام حقوقی و قضایی ایران از عصر تیموریان تا پایان حکومت آق قویونلوها
23
حسین اسکندری، حمید اسدپور، مهرداد زمان پور ، حسن الهیاری، محمدرضا قلی زاده (1396) ارتش ایران و تحولات آن در عصر صفوی
24
سمیه شریف، حبیب اله سعیدی نیا، محمدرضا قلی زاده (1396) نقش پایگاه دریایی بوشهر در استقرار امنیت و رونق تجارت خلیج فارس در دوره پهلوی
25
مصطفی کمالی مطلق ، محمدرضا قلی زاده، حمید اسدپور (1396) تأثیر سیاست های آل بویه بر تحولات اقتصادی سواحل شمالی خلیج فارس
26
سالار احمدی مهربان ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) تحولات اجتماعی کشورهای عربی خلیج فارس در قرن بیستم میلادی (با تأکید بر تحولات کویت و بحرین)
27
سالار احمدی مهربان ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) تحولات اجتماعی کشورهای خلیج فارس در قرن بیستم میلادی (با تاکید بر تحولات کویت و بحرین)
28
ذاکری یاسر، حبیب اله سعیدی نیا، محمدرضا قلی زاده (1394) بررسی اوضاع اقتصادی اجتماعی گناوه با تاکید بر پدیده قاچاق در دوره پهلوی
کتاب
1
علی شهوند، حبیب اله سعیدی نیا، حجت پارسا، محمدرضا قلی زاده (1401) تحولات تاریخی نظام برنامه ریزی اقتصادی در ایران دوره پهلوی شابک:978-600-7544-38-9
2
محمدرضا قلی زاده (1388) منازعات فرقه ای و تحول مذهبی در ایران شابک:978-964-6119-52-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • مدیر موزه و کارشناس آثار تاریخی (1375 - 1395)
بیشتر