زهره خسروی لقب

خانه /زهره خسروی لقب
نام و نام خانوادگی زهره خسروی لقب
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت منابع انسانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های مدیریت در ایران دوره 26، شماره 2 (1401) 1-16
2 مدیریت منابع انسانی پایدار 0 (1400) 25-69
3 زن و جامعه (1396) 35،56
4 پژوهش های مدیریت راهبردی (1396) 39،59
5 مطالعات منابع انسانی (1395) 113،130
6 تحقیقات بازاریابی نوین (1394) ،
7 زن و جامعه (1394) 119140
8 مطالعات منابع انسانی (1393) 57،74
9 تحقیقات بازاریابی نوین (1392) 77،92
10 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (1392) 93111