پرویز حاجیانی

خانه /پرویز حاجیانی
پرويز حاجياني
نام و نام خانوادگی پرویز حاجیانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه علوم اقتصادی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 زهرا خادمی حجت پارسا --- 1402/04/18
2 سیده زهرا بهروزی هادی کشاورز پرویز حاجیانی 1401/06/22
3 اسما حیدری پرویز حاجیانی حجت پارسا 1399/07/30
4 حسین محمدی باغملائی حجت پارسا سعید طهماسبی 1399/06/30
5 محمد باقر کرمی پرویز حاجیانی حجت پارسا 1398/08/22
6 نیک بخت حاج عباس علیخانی محمد پرویز حاجیانی احمد قربان پور 1398/06/31
7 اسماعیل جمشیدی پرویز حاجیانی حجت پارسا 1397/11/24
8 فاطمه پناهی پرویز حاجیانی حجت پارسا 1396/11/25
9 صیادی برازجانی فرزانه پرویز حاجیانی حجت پارسا 1395/11/27
10 صیادی برازجانی فرزانه پرویز حاجیانی حجت پارسا 1395/11/27
11 مرضیه حسن زاده پرویز حاجیانی عبدالکریم حسین پور 1395/11/26
12 فهیمه توانگر پرویز حاجیانی --- 1395/11/26
13 محسن توان پرویز حاجیانی حجت پارسا 1395/11/20
14 نوشین بردبار ابراهیم حیدری پرویز حاجیانی 1394/11/15
15 نوشین بردبار ابراهیم حیدری پرویز حاجیانی 1394/11/15
16 ندا دریسی نژاد پرویز حاجیانی ابراهیم حیدری 1394/11/15
17 عبدالهی انیس ابراهیم حیدری --- 1394/11/15
18 عاطفه دریانی ابراهیم حیدری --- 1394/11/13
19 عاطفه دریانی ابراهیم حیدری --- 1394/11/13
20 مهرنوش ریشهری پرویز حاجیانی --- 1394/11/13
21 عسکری حیدر ابراهیم حیدری پرویز حاجیانی 1394/11/13
22 وحید محمد تقوایی پرویز حاجیانی ابراهیم حیدری 1394/11/13
23 مرادی مهدی پرویز حاجیانی --- 1394/09/17
24 مرادی مهدی پرویز حاجیانی --- 1394/09/17
25 اذر جمشیدی ابراهیم حیدری --- 1393/11/13
26 سیده زهرا سجادی پرویز حاجیانی --- 1393/11/13
27 سیده زهرا سجادی ابراهیم حیدری --- 1393/11/13
28 لشنی فاطمه ابراهیم حیدری --- 1393/11/13
29 لشنی فاطمه ابراهیم حیدری --- 1393/11/13