09 خرداد 1403
فريبا سهرابي

فریبا سهرابی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / گیاهپزشکی
تلفن: 09173708661
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
عاطفه ارمک، موسی صابر، مهدی ارزنلو، فریبا سهرابی (1403) بررسی اثرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات، bassiana Beauveria در ترکیب با فوزالون و المبداسای هالوترین علیه شپشه گندم،granarius Sitophilus پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی: 13; 111-121
2
, Fariba Sohrabi, Mohammad Modarresi, Kohanmoo Mohammad Amin, Ahmet Bayram (2023) Genetic variation of cucumber (Cucumis sativus L.) cultivars to exogenously applied jasmonic acid to induce resistance to Liriomyza sativae Arthropod-Plant Interactions: 17; 1-11
3
4
فریبا سهرابی، حسن حبیبی، سالم مرمضی (1401) تاثیر افزودن آنتی بیوتیک و پروبیوتیک به رژیم غذایی روی فراسنجه های زیستی کرم زرد آرد Tenebrio molitor پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی: 11)3(; 77-87
5
Mohammadali Mirhosseini, Fariba Sohrabi, J.P. Michaud, Mehran Rezaei (2022) Suitability of Five Tomato Cultivars for Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae): Resistance Is Associated with a High Density of Glandular Trichomes Journal of Agricultural Science and Technology: 24; 837-846
6
Masumeh Yadegar, Kohanmoo Mohammad Amin, Fariba Sohrabi, Rahim Khademi, Fozia Anjum (2022) Fruit physicochemical properties of several cultivars of date palm and their influence on the susceptibility to Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranichydae) in the southern of Iran Journal of Entomological Society of Iran: 42; 15-27
7
Saeedeh Hadian, Nooshin Zandi-Sohani, Fatemeh Yarahmadi, Fariba Sohrabi (2022) Determination of sub-lethal effects of spirotetramat and chlorpyrifos on Aenasius bambawalei Hayat (Hymenoptera: Encyrtidae) by using life table Iran Agricultural Research: 40; 1-8
8
Masumeh Ziaee, Fariba Sohrabi (2022) Lethal and sublethal effects of emamectin benzoate on the tomato leafminer, Tuta absoluta پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی: 10; 91-97
9
Fariba Sohrabi, Masumeh Ziaee (2021) Lethal and sublethal effects of several plant compounds compared to spiromesifen against Tetranychus turkestani Hellenic Plant Protection Journal: 14; 89-98
10
Fariba Sohrabi, Fatemeh Jamali, J.P. Michaud (2021) Sublethal concentrations of spinosad synergize the pathogenicity of fungi to larvae of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) European Journal of Entomology: 118; 142-147
11
سعیده هادیان، نوشین زندی سوهانی، فاطمه یاراحمدی، فریبا سهرابی (1400) تأثیر حشره کش های اسپیروتترامات و کلرپایرفوس بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aenasius bambawalei Hayat مهار زیستی در گیاه پزشکی: 8; 47-56
12
Fatemeh Jamali, Fariba Sohrabi, Kohanmoo Mohammad Amin (2021) Entomopathogenic fungi and plant essential oils are not compatible in controlling Tribolium castaneum (Herbst) Journal of Plant Diseases and Protection: 129; 1-10
13
14
, Nooshin Zandi-Sohani, Fariba Sohrabi, (2020) Intraguild interactions of a generalist predator, Orius albidipennis, with two Bemisia tabaci parasitoids INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE: ; 1،7
15
16
17
18
, , , Fariba Sohrabi, , , , , , , , , , , , (2019) Tuta absoluta continues to disperse in Asia: damage, ongoing management and future challenges JOURNAL OF PEST SCIENCE: ; ،
19
20
21
فاطمه جمالی، محمدامین کهن مو، فریبا سهرابی (1396) اثر کشندگی قارچهای Beauveria و Metarhizium anisopliae روی لارو و حشرهی کامل سوسک شیره خوار خرما پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی: ; ،
22
23
Fariba Sohrabi, Hamidreza Nooryazdan, , (2017) Plant Resistance to the Moth Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae) in Tomato Cultivars NEOTROPICAL ENTOMOLOGY: ; 203،209
24
25
26
27
28
29
Fariba Sohrabi, , mousa saber, (2014) Effects of Buprofezin and Imidacloprid on the Functional Response of Eretmocerus mundus Mercet PLANT PROTECTION SCIENCE: ; 150،145
30
Fariba Sohrabi, , (2013) Report of a larval parasitoid of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) from Iran Journal of Plant Protection Research: ; 306،307
31
32
33
فریبا سهرابی، پرویز شیشه بر ، موسی صابر، محمد سعید مصدق (1391) اثر غلظت زیرکشنده بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Encarsia inaron Walker (Hymenoptera:Aphelinidae) گیاه پزشکی: ; ،
34
35
مقالات در همایش ها
1
Mohammadali Mirhosseini, Fariba Sohrabi, Mehran Rezaei (2023) Effect of some chemical insecticides against Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) under field conditions The 4th Iranian International Congress of Entomology, Iran, Kermanshah
2
Mohammadali Mirhosseini, Fariba Sohrabi, Mehran Rezaei (2023) Acaricidal effect of some biopesticides on date palm spider mite, Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae) The 4th Iranian International Congress of Entomology, Iran, Kermanshah
3
محمد علی میر حسینی، فریبا سهرابی، عبدالعزیز پورشعیب (1401) تاثیر ارقام مختلف گوجه فرنگی بر رشد و نمو و تخم ریزی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، تهران
4
محمد علی میر حسینی، فریبا سهرابی، ناصر میرزایی (1401) پارامترهای دموگرافی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) با تغذیه از ارقام مختلف گوجه فرنگی بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، تهران
5
فریبا سهرابی (1400) استفاده از مواد بی اثر و نانوذرات در جلوگیری و کنترل آفات انباری دومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران، ایران، ملاثانی، خوزستان
6
فریبا سهرابی (1400) استفاده از عوامل بیولوژیک برای حفاظت از فرآورده های انباری در برابر حشرات و کنه ها دومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران، ایران، ملاثانی، خوزستان
7
فائزه زارع، فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، مریم جعفری زاده (1398) سازگاری قارچهای بیماریزای حشرات و اسانسهای گیاهی جهت استفاده در مهار شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
8
زهرا سادات حسینی زاده، فریبا سهرابی، فاطمه جمالی (1397) بررسی اثر حشره کش های زیستی تنداکسیر و پالیزین روی Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) و تعامل آنها با قارچ های بیمارگر حشرات بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
9
10
مهرانگیز دوستکام، محمد مدرسی، فریبا سهرابی (1396) اثر جاسمونیک اسید بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک خیار رقم AROMA در شرایط مزرعه اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
11
مهرانگیز دوستکام، فریبا سهرابی، محمد مدرسی (1396) بررسی اثر جاسمونیکاسید در مقاومت خیار رقم AROMA به مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza sativae Blanchard اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
12
معصومه یادگار، محمدامین کهن مو، فریبا سهرابی، رحیم خادمی (1396) بررسی آفت کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Mcgregor) در نخلستان های استان بوشهر کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی
13
معصومه یادگار، محمدامین کهن مو، فریبا سهرابی، رحیم خادمی (1396) مقاومت برخی ارقام خرما نسبت به کنه تارتن خرما)Oligonychus afrasiaticus (McGregor کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی
14
محمدتقی فصیحی، شهرام فرخی، علیمراد سرافرازی، فریبا سهرابی، عبداله حیدری، مریم صالحی (1396) دشمنان طبیعی بید گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrickدر استان بوشهر هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
15
بهمن غارتی، فریبا سهرابی، حمیدرضا نوریزدان، زریر سعیدی (1395) مقایسه خسارت شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick)روی ژنوتیپ های مختلف گوجه فرنگی در شرایط مزرعه بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
16
بهمن غارتی، فریبا سهرابی، حمیدرضا نوریزدان، زریر سعیدی (1395) ارزیابی مقاومت 21 ژنوتیپ گوجه فرنگی نسبت به شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
17
حبیب الله علوی نژاد ، محمد مدرسی، فریبا سهرابی، لیلا کرمی، محمدرضا سیاهپوش (1395) بررسی اثر تنش گرما و سالیسیلیک اسید بر صفات فنولوژیک ارقام گندم همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
18
حبیب الله علوی نژاد ، محمد مدرسی، فریبا سهرابی، لیلا کرمی، محمدرضا سیاهپوش (1395) تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات گندم تحت تنش گرما همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
19
بهمن غارتی، حمیدرضا نوریزدان، فریبا سهرابی (1394) ارزیابی روابط بین صفات کمی در ارقام گوجه فرنگی دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها
20
فریبا سهرابی، بهمن غارتی (1394) مروری بر روش های مختلف جهش زایی در گیاهان برای مقاومت به آفات و بیماری ها کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
21
فریبا سهرابی، بهمن غارتی (1394) کاربرد ژنتیک در اصلاح نباتات برای مقاومت به آفات وبیماری ها کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
22
فریبا سهرابی، فاطمه جمالی، موسی صابر (1394) ندارد ندارد
23
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس پنج گونه گیاه دارویی روی لارو و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24
فریبا سهرابی (1393) اثرات زیرکشندگی آفتکشها روی آفات و دشمنان طبیعی کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس 5 گونه گیاه دارویی روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس پنج گونه گیاه دارویی روی لارو و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست
27
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی بیماریزایی قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. بر لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی بیماریزایی قارچ Beaveria bassiana بر لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما بیست یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
30
محمدامین کهن مو، فریبا سهرابی، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس های زنیان, مورتلخ, رازیانه, آویشن جم و نعناع فلفلی روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
31
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس های اکالیپتوس, مورتلخ, بغیض, آویشن هرمزگان و مرزنجوش روی لارو و حشرات کامل سوسک شیره خوار خرما بیست یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
32
33
34
فریبا سهرابی، حسین لطفعلی زاده ، هدی صالحی پور (1393) گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید لارو Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) از ایران بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
35
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae (Metsch.) sorokinin روی لارو و حشره کامل سوسک شبره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) یست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
36
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus کنگره گیاهپزشکی ایران
37
38
39
فریبا سهرابی (1392) استفاده از کنهها در برنامههای کنترل بیولوژیک آفات اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40
فریبا سهرابی (1392) کاربرد گیاهان پوششی در کشاورزی ارگانیک اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41
فریبا سهرابی، پرویز شیشه بر ، موسی صابر (1392) اثرات بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی واکنش تابعی Eretmocerus mundus Mercet دومین کنفرانس بین المللی حشره شناسی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد تقی فصیحی ، فریبا سهرابی، علیمراد سرافرازی (1395) بررسی بیواکولوژی و دشمنان طبیعی بید گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
جلیل مرادی، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، فریبا سهرابی (1397) بررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت بر شاخص رشد گوجه‏ فرنگی تحت تنش خشکی
5
6
7
زهرا امیدی، محمدامین کهن مو، حمیدرضا نوریزدان، فریبا سهرابی (1397) گزینش ارقام سازگار ذرت تحت تنش خشکی و آفت
8
9
10
11
حبیب الله علوی نژاد ، فریبا سهرابی، محمد مدرسی، لیلا کرمی، محمدرضا سیاهپوش (1395) بررسی واکنش ارقام مختلف گندم به تنش گرمای طبیعی و محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید
12
13
کتاب
1
فریبا سهرابی، نوشین زندی سوهانی (1401) مدیریت آفات گلخانه ای شابک:9786229278000
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!