28 مرداد 1401
حسين مهتدي

حسین مهتدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 07734222346
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
فاطمه بوعذار، حسین مهتدی، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1401) آلیات التحلیل النصی فی دیوان "الخیل والرماد"لحصة البادی وفقًا للنظریة التداولیة لسان مبین: 0; 0
2
3
4
5
حسین مهتدی (1401) الکلمات المترادفة فی القرآن الکریم والمعلقات السبع دراسة مقارنة مجلة الاکادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة: 0; 0
6
حسین مهتدی، منیف أحمد حمیدوش (1401) تمظهرات الفُرس فی الشعر العربی قبل الإسلام الاثر: 1; 0
7
توفیق رضاپور محیسنی ، حسین مهتدی (1401) عبرنة الذاکرة الجمعیة فی روایة "عائد إلى حیفا" لغسّان کنفانی (دراسة فی ضوء النقد الثقافی) مجلة اللغة العربیة و آدابها: 18; 183-205
8
اسحاق صادقی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی، حسین مهتدی، ناصر زارع (1401) المباغتة والمفاجئة فی الخطاب القرآنی؛ دراسة أسلوبیة آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: 1; 1
9
اسحاق صادقی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی، حسین مهتدی، ناصر زارع (1400) مفاجئة بشارة الأولاد فی القرآن الکریم (دراسة أسلوبیة) علوم اللغة العربیة و آدابها: 14; 944-969
10
حسین مهتدی، فاطمه بوعذار (1400) تجلیات التناص القرآنی فی شعر أدیب کمال الدین التواصلیة: 1; 11-26
11
حسین مهتدی (1400) دراسة وتحلیل مکانة المرأة فی أشعار الشاعر الکویتی المعاصر فهد العسکر الاستاذ للعلوم الانسانیة و الاجتماعیة: 60; 191-218
12
حسین مهتدی (1400) الحقول المعجمیة لعناصر الشعر الولائی فی ما قیل من الشعر فی الإمام الکاظم علیه السلام مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: المجلد1- العدد62; 377-408
13
حسین مهتدی، حسین لفته حافظ (1400) مظاهر النظرة الإیمانیة التوحیدیة فی أشعار العلّامة السیّد محمّدحسین فضل الله آداب الکوفة: العدد 488- ج 1; 321-346
14
عظیم طهماسبی، حسین مهتدی (1399) شیخو، لویس دانشنامه جهان اسلام: 28; 376-379
15
زینب فیضی، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) نام نگاشت های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهومی پژوهش های ادبی - قرآنی: 32; 141-160
16
حسین مهتدی (1399) تصویرسازی استعاره در دعاهای قرآنی کتاب قیم: 1; 165-184
17
18
حسین مهتدی، نوش آفرین مرسلی (1399) معنا شناسی توصیفی «عذاب» در قرآن کریم با تاکید بر رابطه هم نشینی تحقیقات علوم قرآن و حدیث: ; 205،238
19
20
حسین مهتدی (1398) شَنقیطی، احمد بن امین دانشنامه جهان اسلام: 27; 673-674
21
حسین مهتدی (1398) واکاوی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار فهد العسکر پژوهشنامه ادب غنایی: ; 217،236
22
23
نوش آفرین مرسلی ، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) معنا شناسی واژه «عذاب» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 155185
24
خداداد بحری، حسین مهتدی (1397) تأثیر حیوانات اهلی بر شعر جاهلی؛ با تکیه بر کتاب «مفضلیّات» ادب عربی: ; 227 ،248
25
26
27
حسین مهتدی، موسی عربی، مهدی ترکاشوند (1396) بررسی سیمای زن قبل از اسلام در معلّقات سبع الاستاذ للعلوم الانسانیة و الاجتماعیة: ; 435460
28
29
30
31
حسین مهتدی (1396) سامی الدهان دانشنامه جهان اسلام: ; 624626
32
موسی عربی، حسین مهتدی، مهدی ترکشوند (1395) توضیف التجسیم الفنی فی أدعیة الإمام السجاد علیه السلام آداب الکوفة: ; 95،110
33
حسین مهتدی (1395) وجوه تمدن فارسی در میان عرب قبل از اسلام با تکیه بر اشعار عصر جاهلی الاستاذ للعلوم الانسانیة و الاجتماعیة: ; 57،76
34
35
حسین مهتدی، عبدالحسین فقهی (1395) زبان ها و لهجه های به کار رفته در «خلاصة اللغات» ابن ابوالمحسن جنابذی آینه میراث: ; 335،354
36
37
حسین مهتدی، خداداد بحری (1394) عاشورا در آیینه ی اشعار علامه سید محمد حسین فضل الله نقد ادب معاصر عربی: ; 145،167
38
حسین مهتدی (1394) جلوه های بلاغی آیات گفتگو در سوره ی اعراف پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 27،55
39
رسول بلاوی، حسین مهتدی (1394) Natural symbols and their implications in Yahya Samavi’s poems مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; 185،209
40
حسین مهتدی (1394) علی بن محمد رعینی دانشنامه جهان اسلام: ; 168169
41
حسین مهتدی (1393) Prophet Mohammad's Character in the Poetry of Allama Mohammad Hussein Fadlallah آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: ; 91،117
42
حسین مهتدی، رسول بلاوی (1393) تجلی بن مایه های شهید و شهادت در اشعار علامه سید محمد حسین فضل الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 119143
43
حسین مهتدی، رسول بلاوی (1393) تجلی بن مایه های شهید و شهادت در اشعار علامه محمد حسین فضل الله مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 119143
مقالات در همایش ها
1
فروغ فرهمند هارمی، حسین مهتدی، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1401) واکاوی قیود منصوبی از منظر نحو مفهومی و میزان تأثیر آن در تسهیل آموزش نحو اولین همایش ملی آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی، ایران¡ رشت
2
الهام سقرلات، حسین مهتدی، رسول بلاوی (1401) تحلیل معناشناسی «المثوی» و «المأوی» در قرآن کریم برپایۀ روابط هم نشینی اولین همایش ملی آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی، ایران¡ رشت
3
حسین مهتدی، حسین فقیه، عذرا السادات لطیفی حسینی (1400) بررسی نگاه مترقیانۀ اسلام دربارۀ موضوع حکمیت میان زوجین با تکیۀ بر آیۀ 35 سورۀ نساء اولین همایش بین المللی تفسیر اجتماعی قرآن در جهان اسلام: ظرفیتها و چالشها، ایران¡ تهران
4
5
حسین مهتدی، حسین فقیه، سید حسن الموسوی (1400) بررسی و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان ترجمه پذیری قرآن کریم اولین همایش ملی قرآن و ترجمه، ایران¡ قم
6
حسین مهتدی، خدیجه عبدالله شهاب (1400) بررسی معنای ظرفیت حرف «فی» در پنج جزء اول قرآن کریم (مطالعۀ موردی ترجمه های تحت اللفظی و جمله به جملۀ و تفسیری از آقایان معزی و آیتی و مشکینی) اولین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث، ایران¡ شاهرود
7
حسین مهتدی (1399) بررسی تلاش های ادبی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اولین همایش بین المللی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، ایران¡ سنندج
8
9
حسین مهتدی، زهرا رنجبر (1399) تحلیل سبک شناسی سورۀ نجم اولین همایش ملی مطالعات سبک شناختی قرآن کریم، ایران¡ خوی
10
حسین مهتدی (1398) تصویر فارس ها در شعر جاهلی (صورة الفرس فی الشعر الجاهلی) المؤتمر العالمی الأول لرؤساء أقسام اللغة العربیة وآدابها (اولین همایش بین المللی مدیران گروه های عربی جهان)
11
حسین مهتدی (1395) مظاهر الحضارة الفارسیة بین عرب قبل الاسلام من منظار الشعر الجاهلی المؤتمر الدولی الخامس للغة العربیة
12
حسین مهتدی (1394) راز ماندگاری اشعار پایداری ابو القاسم شابی همایش ملی ادبیات مقاومت وهنر
13
حسین مهتدی (1394) بینامتنیت قرآنی در اشعار امام خمینی (ره) همایش نامه قرآن و امام خمینی
14
حسین مهتدی (1394) بررسی دیدگاه های تفسیری فیروزآبادی در فرهنگ لغت «القاموس المحیط» جایگاه فارس در عرصه ی زبان و ادبیات عربی
15
حسین مهتدی (1393) جایگاه ایرانیان در مکاتب نحوی عراق همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
16
حسین مهتدی (1393) ادبیات تطبیقی و تأثیر آن بر فرهنگ و تمدن دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی
17
حسین مهتدی (1393) نقش دانشگاه های ایران در آموزش زبان عربی الاستثمار فی اللغة العربیة و مستقبلها الوطنی و العربی و الدولی
18
19
حسین مهتدی (1392) واژه های هندی در فرهنگ لغت «خلاصة اللغات» همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند
20
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
زهرا کوثری نژاد، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1400) بررسی تفسیری آیات صوت و لحن در قرآن کریم
3
زینب فیضی، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1400) استعاره مفهومی در قرآن کریم نمونه موردی آیات مربوط به زندگانی آخرت
4
سلیمه آقازری، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1399) المصاحبة اللفظیة فی الصحیفة السجادیة
5
سمیرا ابونجمی، خداداد بحری، حسین مهتدی (1399) سبک شناسی آیات دعوت به حفظ و پیمان در قرآن کریم
6
7
زهرا سعیدی فر ، حسین مهتدی، خداداد بحری (1397) جلوه های رمانتیسم در شعر فهد العسکر
8
نوش آفرین مرسلی ، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) معنا شناسی واژه عذاب در قرآن کریم بر اساس روابط هم نشینی و جا نشینی
9
زهرا سرخوش، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1396) سیمای پیامبر در مدائح ابوطالب
10
پورحکمتیان ارسلان، ناصر زارع، ناصر محمد پور ، حسین مهتدی (1396) حنین و غربت در شعر عبدالله البردونی
11
عبد الله هادیان ، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1395) بلاغت استفهام در تفسیر المیزان
12
نجمه ایزدی، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1395) بلاغت استعاره در تفسیر المیزان علامه طباطبایی(ره)
13
14
سالم بوعذار، محمدجواد پورعابد، حسین مهتدی (1394) اسباب التزام وتعهد دینی ومظاهر آن در دیوان علی بن خلف حویزی
15
تمیمی حسین، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1393) شخصیت های غائب در داستان های قرآنی
16
تمیمی حسین، سیدحیدر فرع شیرازی، ابراهیم ستوده، حسین مهتدی (1393) الشخصیات الغائبة فی القصص القرآنیة
کتاب
1
حسین مهتدی (1400) امپراتوری آمریکا و حمله به عراق شابک:978-964-361-980-0
2
3
حسین مهتدی (1398) پنج سال در کاخ شیشه ای شابک:9789643618889
4
حسین مهتدی (1398) مولودنامه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) شابک:9786008446170
5
حسین مهتدی (1396) خواب و شاهزاده طوفان ها شابک:978-600-96722-2-6
6
حسین مهتدی (1393) خلاصة اللغات شابک:9789649885568
7
حسین مهتدی (1392) خوشه های تشنه شابک:978-964-7712-98-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!