گروه فیزیک

نام:  هادي اسلامي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  تهمينه جلالي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  حسين رعنايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  حسين شيركاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  حسين فالي نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  مجتبي فرخ بين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي- طبقه اول- بخش فيزيگ
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  كوروش قيصري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  محسن محرابي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر- دانشگاه خليج فارس- دانشكده علوم وفناوري نانو و زيستي- گروه فيزيك- كد پستي 7516913817
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  محمد محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  احمد محمدي اسلامي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  پويا منشور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  حسين نيك منش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك