محمدامین کهن مو

خانه /محمدامین کهن مو
محمدامين كهن مو
نام و نام خانوادگی محمدامین کهن مو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / زراعت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و فنون باغبانی ایران 24 (1402) 367-376
2
Arthropod-Plant Interactions 17 (2023) 1-11
3
Journal of Entomological Society of Iran 42 (2022) 15-27
4 زیست شناسی ایران 34 (1400) 957-971
5
journal of worlds poultry research 11 (2021) 293-301
6
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY 147 (2021) 1188-1198
7
Journal of Plant Diseases and Protection 129 (2021) 1-10
8 پژوهشهای گیاهی 45 (1399) 957-971
9
یافته های نوین در علوم زیستی (1397) 311،319
10
journal of worlds poultry research (2019) 82،88
11
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT (2019) ،
12 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران (1397) 115130
13 Journal of Entomological Society of Iran (2017) 43،54
14 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی (1396) ،
15
Journal of Essential Oil Bearing Plants (2017) 844،850
16
research in molecular medicine (2017) 14،21
17 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران (1395) 428435
18 گیاه پزشکی (1395) 13،26
19 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران (1394) 460478
20 طب جنوب (1394) ،
21 طب جنوب (1393) 948،958
22 تولیدات گیاهی (1393) 99108
23
BIOLOGICAL CONTROL (2013) 27،33
24 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی (1392) ،