سید موسی گلستانه

خانه /سید موسی گلستانه
سيد موسي گلستانه
نام و نام خانوادگی سید موسی گلستانه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه روان شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فاطمه بهرامیان یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1402/07/15
2 امیررضا قربانی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1402/04/14
3 فاطمه جوکار یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1402/04/14
4 فریده مسلمی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1402/04/11
5 مصطفی مزارعی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1402/04/11
6 راضیه نوروزی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1401/12/20
7 مریم زارع فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1401/12/20
8 زهرا پارسایی یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1401/11/18
9 فائزه جعفری سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1401/10/21
10 فاطمه نعمتی سید موسی گلستانه مهناز جوکار 1401/09/14
11 مریم پژمان یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1401/08/30
12 سید سجاد هاشمی نژاد فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1401/07/26
13 طاهره افرازه سوران رجبی سید موسی گلستانه 1401/07/19
14 معصومه سلطانی علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1401/04/28
15 سیده عاطفه باقری سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1401/04/20
16 زهره کللی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1401/04/05
17 لیلا طاهری سید موسی گلستانه فریده السادات حسینی 1401/03/30
18 فاطمه جوکار دولت آبادی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1400/11/28
19 حسین دهقانی سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1400/07/28
20 فریده رادپور فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1400/06/31
21 مریم صداقت قطب آبادی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1400/06/24
22 سوسن نامه احمدی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1400/06/17
23 مه ناز مهرآور سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1398/11/29
24 غلامرضا دلاور فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1397/11/24
25 جلیل کشاورز علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1397/11/11
26 نجمه عباس زاده یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1397/06/31
27 صالح زادگان میترا یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1396/11/17
28 سیما زنگویی یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1396/11/16
29 علمداری سهیلا سید موسی گلستانه فریده السادات حسینی 1396/11/14
30 علی بهزادی پور سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1395/11/12
31 زهرا شیخ عطار فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1395/11/12
32 منیری نرگس السادات فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1395/11/10
33 مرضیه متولی یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1395/06/29
34 سیدعلی افشین سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1395/06/28
35 لیلا سلیمانی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1395/06/27
36 زهرا وفا فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1395/06/27
37 نرجس عباسی فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1395/03/09
38 فرحناز دهقانی سید موسی گلستانه فریده السادات حسینی 1394/10/28
39 فاطمه بیگی هارمی یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1394/10/28
40 فاطمه محمدی مهناز جوکار سید موسی گلستانه 1394/10/14
41 نجمی نژاد مریم سوران رجبی سید موسی گلستانه 1394/06/25
42 ثریا پیرمردوند چگینی سید موسی گلستانه سوران رجبی 1394/04/07
43 اسفندیار تیموری سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1393/11/14
44 اسفندیار تیموری سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1393/11/14
45 مریم رفیعی سید موسی گلستانه فریده السادات حسینی 1393/11/14
46 مریم نظری علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1392/11/13
47 مریم رضایی سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1392/11/13
48 فرشته جمالی علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1392/11/13
49 فهیمه عسکری سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1392/09/27
50 لیلا زعفرانی علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1392/08/29
51 مرضیه قرقانی سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1392/08/29