سید موسی گلستانه

خانه /سید موسی گلستانه
سيد موسي گلستانه
نام و نام خانوادگی سید موسی گلستانه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه روان شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 صمد صادقی علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1402/12/14
2 فاطمه بهرامیان یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1402/07/15
3 امیررضا قربانی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1402/04/14
4 فاطمه جوکار یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1402/04/14
5 فریده مسلمی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1402/04/11
6 مصطفی مزارعی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1402/04/11
7 راضیه نوروزی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1401/12/20
8 مریم زارع فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1401/12/20
9 زهرا پارسایی یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1401/11/18
10 فائزه جعفری سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1401/10/21
11 فاطمه نعمتی سید موسی گلستانه مهناز جوکار 1401/09/14
12 مریم پژمان یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1401/08/30
13 سید سجاد هاشمی نژاد فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1401/07/26
14 طاهره افرازه سوران رجبی سید موسی گلستانه 1401/07/19
15 معصومه سلطانی علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1401/04/28
16 سیده عاطفه باقری سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1401/04/20
17 زهره کللی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1401/04/05
18 لیلا طاهری سید موسی گلستانه فریده السادات حسینی 1401/03/30
19 فاطمه جوکار دولت آبادی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1400/11/28
20 حسین دهقانی سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1400/07/28
21 فریده رادپور فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1400/06/31
22 مریم صداقت قطب آبادی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1400/06/24
23 سوسن نامه احمدی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1400/06/17
24 مه ناز مهرآور سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1398/11/29
25 غلامرضا دلاور فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1397/11/24
26 جلیل کشاورز علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1397/11/11
27 نجمه عباس زاده یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1397/06/31
28 صالح زادگان میترا یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1396/11/17
29 سیما زنگویی یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1396/11/16
30 علمداری سهیلا سید موسی گلستانه فریده السادات حسینی 1396/11/14
31 علی بهزادی پور سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1395/11/12
32 زهرا شیخ عطار فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1395/11/12
33 منیری نرگس السادات فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1395/11/10
34 مرضیه متولی یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1395/06/29
35 سیدعلی افشین سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1395/06/28
36 لیلا سلیمانی سید موسی گلستانه یوسف دهقانی 1395/06/27
37 زهرا وفا فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1395/06/27
38 نرجس عباسی فریده السادات حسینی سید موسی گلستانه 1395/03/09
39 فرحناز دهقانی سید موسی گلستانه فریده السادات حسینی 1394/10/28
40 فاطمه بیگی هارمی یوسف دهقانی سید موسی گلستانه 1394/10/28
41 فاطمه محمدی مهناز جوکار سید موسی گلستانه 1394/10/14
42 نجمی نژاد مریم سوران رجبی سید موسی گلستانه 1394/06/25
43 ثریا پیرمردوند چگینی سید موسی گلستانه سوران رجبی 1394/04/07
44 اسفندیار تیموری سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1393/11/14
45 اسفندیار تیموری سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1393/11/14
46 مریم رفیعی سید موسی گلستانه فریده السادات حسینی 1393/11/14
47 مریم نظری علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1392/11/13
48 مریم رضایی سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1392/11/13
49 فرشته جمالی علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1392/11/13
50 فهیمه عسکری سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1392/09/27
51 لیلا زعفرانی علی پاکیزه سید موسی گلستانه 1392/08/29
52 مرضیه قرقانی سید موسی گلستانه علی پاکیزه 1392/08/29