24 تیر 1403
سيدحيدر فرع شيرازي

سیدحیدر فرع شیرازی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
توفیق رضاپور محیسنی ، حسین مهتدی، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1403) نسق العار المضمر فی روایة مدن الملح لعبدالرحمن منیف (على ضوء النقد الثقافی) مجله اللغة العربیة و آدابها: 1; 1
2
ربیعی محسن زهرا ، سیدحیدر فرع شیرازی، علی خضری (1402) دراسة مظاهر علاقة المجاورة لکلمة "الویل" فی الشعر الجاهلی والإسلامی الاثر: 0; 1-24
3
عباس نجفی، خداداد بحری، رسول بلاوی، سیدحیدر فرع شیرازی (1402) واکاوی تطبیقی نگاشت عناصر سازه ای «شیء گم شده» بر عناصر سازه ای » عشق « در اشعار سعدی یوسف و احمد شاملو پژوهشنامه ادب غنایی: 0; 0
4
فاطمه بوعذار، حسین مهتدی، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1402) دراسة النظام الزمنی ودلالاته فی روایة غبار 1918 لفاتن المرّ وفقا لآراء جیرار جینیت مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: 62; 532-558
5
الهام اکبری، علی خضری، سیدحیدر فرع شیرازی (1402) المصاحبة اللغویّة فی دیوان "لا ماء فی النهر" لناصر البدری حولیات جامعة قالمة: 17-2; 201-221
6
عباس نجفی، خداداد بحری، رسول بلاوی، سیدحیدر فرع شیرازی (1402) واکاوی تطبیقی استعارۀ مفهومی عشق در اشعار سعدی یوسف و احمد شاملو (بررسی تطبیقی) الدراسات الأدبیة: دوره 53 شماره 106; 40- 7
7
توفیق رضاپور محیسنی ، حسین مهتدی، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1402) نسق الفحولة المضمر فی روایة "مدن الملح" لعبدالرحمن منیف (دراسة على ضوء النقد الثقافی) دراسات فی السردانیة العربیة: 0; 0
8
الهام اکبری، علی خضری، سیدحیدر فرع شیرازی (1402) الاستعارة المفهومیة فی دیوان لا ماء فی النهر لناصر البدری علی ضوء نظریة جونسون ولایکوف بحوث فی اللغة العربیة: 15; 69-86
9
خلیل حمداوی، خداداد بحری، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1402) بررسی تطبیقی طرح واره های حرکتی در اشعار عمر خیام و ایلیا ابوماضی (بر اساس نظریه معنی شناسی شناختی) کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی): دوره 13، شماره 3، شماره پیاپی 51; 77-97
10
صغری بدری، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، خداداد بحری (1402) دور المشارکین فی النص عند دیبوجراند وتطبیقاته علی النص القرآنی بحوث فی اللغة العربیة: جلد 15 شماره 29; 21-36
11
الهام اکبری، علی خضری، سیدحیدر فرع شیرازی (1402) ظاهرة الانزیاح الترکیبی ودلالاتها فی أشعار ناصر البدری (دیوان لا ماء فی النهر أنموذجًا) جیل الدراسات الادبیة و الفکریة: 84; 29-50
12
الهام اکبری، علی خضری، سیدحیدر فرع شیرازی (1402) شعریّة المفارقة التصویریّة فی شعر ناصر البدری "دیوان لا ماء فی النهر نموذجاً" مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الانسانیة و الاجتماعیة: 5; 43-52
13
مهین ظهیری، ناصر زارع، خداداد بحری، سیدحیدر فرع شیرازی (1402) السینوغرافیا التجریبیة للتّمسرح الاحتفالی، «ابن الرومی فی مدن الصفیح» لـ "عبدالکریم برشید" نموذجا مجله اللغة العربیة و آدابها: 19; 137-152
14
15
اسحاق صادقی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی، حسین مهتدی، ناصر زارع (1401) عنصر المفاجأة السیاقیة بـ"لمّا" الظرفیة فی القرآن الکریم علوم اللغة العربیة و آدابها: 0; 0
16
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1401) المفارقة فی ضوء نظریّة التلقّی دراسات فی اللغة العربیة و آدابها: دوره12 شماره 33; 131-150
17
, Mohammad Javad Pourabed, naser zare, Seyyed Heydar Shirazi (2022) الکاریزما السردیّة فی روایة "ساق البامبو" لسعود السنعوسی مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: جلد18 شماره 23; 57-80
18
صغری بدری، سیدحیدر فرع شیرازی (1401) السیاق الخارجی عند روبرت دی بوجراند وتطبیقاته على النص القرآنی الاثر: 19; 120-138
19
فاطمه حمیداوی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1401) التحلیل الصوتی لعبارة الصّلوات علی محمّد وآله؛ مقاربة أسلوبیة اللغة العربیة و آدابها: 10; 77-108
20
سجاد عربی، سیدحیدر فرع شیرازی (1401) تاثیر ابوعلی فارسی بر نظریة «نظم» جرجانی از جنبه های نحوی لغوی وبافت کلام مطالعات ادب اسلامی: دوره اول شماره دوم; 100-120
21
22
23
اسحاق صادقی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی، حسین مهتدی، ناصر زارع (1401) المباغتة والمفاجئة فی الخطاب القرآنی؛ دراسة أسلوبیة آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: 1; 1
24
سیدحیدر فرع شیرازی (1401) قدرت «تکیه» ی هجایی در تغییر معانی واژگانی قرآن کریم آموزه های قرآنی: 19; 193-216
25
اسحاق صادقی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی، حسین مهتدی، ناصر زارع (1400) مفاجئة بشارة الأولاد فی القرآن الکریم (دراسة أسلوبیة) علوم اللغة العربیة و آدابها: 14; 944-969
26
زینب فیضی، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1400) مفهوم سازی نام نگاشت «آخرت دادگاه است» بر اساس نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسن مطالعات سبک شناختی قرآن کریم: 1; 303-319
27
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1400) واکاوی مفاهیم قرآنی براساس مدل ارتباطی یاکوبسون با تأکید بر دریافت آیرونی (نمونۀ موردی سورۀ زمر) پژوهش های زبانشناختی قرآن: جلد دهم شماره 2; 1-20
28
زینب فیضی، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) نام نگاشت های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهومی پژوهش های ادبی - قرآنی: 32; 141-160
29
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) واکاوی تطبیقی جلوه های پایداری افغانستان در شعر سید ابوطالب مظفری و جابر قمیحه ادبیات پایداری: 23; 229-256
30
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1399) عملیة التأویل فی نطاق تلقی المفارقة (قصیدة "نزف الحبیب شقائق النعمان" لمحمود درویش أنموذجاً) بحوث فی اللغة العربیة: 24; 1-54
31
سیدحیدر فرع شیرازی، احمد حیدری (1399) توظیف الامثال العامیة فی تفسیر الشعراوی آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: 23; 207-233
32
زهره بهروزی، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) بررسی طرحواره های تصویری «رحمة» در قرآن بر مبنای رویکرد زبان شناختی جانسون پژوهش های ادبی - قرآنی: 3; 27-49
33
محمدجواد پورعابد، کریم امیری، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) أبعاد الشخصیّة فی روایة ‏«ترنیمة امرأة.. شفق البحر» ‏لسعد محمد رحیم دراسات فی اللغة العربیة و آدابها: 10; 45-64
34
سیدحیدر فرع شیرازی، احمد حیدری (1399) کاربست ضرب المثل های عامیانه در تفسیر الشعراوی آفاق الحضاره الاسلامیه: ; 207،233
35
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) صراع المفارقة بین السخریة والمناقضة؛ دراسة لغویة ودلالیة بحوث فی اللغه العربیه: ; 121،134
36
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) Changing in Character and Place in the Novel of A Space for Madness by Saad Muhammad Rahim لسان مبین: ; 45،60
37
حسین طرفی علیوی ، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1397) المفارقة السیاقیة فی الطبیعة والزمان عند طالب عبدالعزیز دیوان طریقان على الماء، وواحد على الیابسة آنموذجاً مجلة جامعة الانبار للغات و الآداب: ; 72،85
38
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) الاغتراب المکانی لدى المثقّف ‏فی روایات سعد محمد رحیم بعد 2003م‎ آفاق الحضاره الاسلامیه: ; 1،26
39
سیدحیدر فرع شیرازی، علی اصغر قهرمانی مقبل، فاطمه توانا (1397) بررسی تطبیقی تتابع اضافات در زبان عربی و فارسی پژوهشنامه نقد ادب عربی: ; 215،238
40
نوش آفرین مرسلی ، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) معنا شناسی واژه «عذاب» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 155185
41
سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1396) پژوهشی موضوعی در مرثیه های شعری اهل بیت (ع) مجلة دواة: ; 27،50
42
فاطمه توانا، سیدحیدر فرع شیرازی، علی اصغر قهرمانی مقبل، محمدجواد پورعابد (1396) أو العاطفة و معادلها فی الفارسیة؛ دراسة بلاغیة دلالیة دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 79،102
43
سیدحیدر فرع شیرازی، فاطمه محمدی (1396) Geometric repetitions in the poetry of Abdu alrraym mamd لسان مبین: ; 117،135
44
سیدحیدر فرع شیرازی، حسن آبین (1396) پژوهشی علمی بر وجه تسمیه واژگان قرآنی کِشتی (فُلک، سفینه، جاریه، ماخره) مطالعات قرآنی: 29; 9-31
45
سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1395) جزع و جنبه های ادبی آن در مرثیه های اسلامی مجلة دواة: ; 0،0
46
سیدحیدر فرع شیرازی، محمد تقی زند وکیلی (1395) التعزیة ولمساتها الأدبیة فی المرثاة الإسلامیة (تعزیه وکاربردهای ادبی آن در مرثیه سرائی اسلامی) مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: ; 278312
47
محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی، احمد حیدری (1395) Conscience speaker between self-assertion and identity of the other face in diwan Mahmoud Darwish: «Why did you leave the lonely horse» دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 0،
48
سیدحیدر فرع شیرازی (1395) The forgiveness in Shiite literature آداب الکوفة: ; 199،216
49
سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1395) Poetic evidence and its semantic purposes in the interpretation of the balance of the sign Tabatabai آداب الکوفة: ; 295،310
50
سیدحیدر فرع شیرازی، محمد تقی زند وکیلی (1395) Al-At and Al-Istit in Shiite Literature آداب الکوفة: ; 264،239
51
رسول بلاوی، سیدحیدر فرع شیرازی (1395) تحلیل أسلوب الخطاب القرآنی فی آیات الدعاء حسب السیاق زبان و ادبیات عربی: ; ،
52
سیدحیدر فرع شیرازی (1395) تصویر زن«مخدّرة» (پرده نشین) در ادبیات جاهلی مطالعات جنسیت و خانواده: ; 39،64
53
رسول بلاوی، سیدحیدر فرع شیرازی (1394) Dlalathay repeat style and sense it in the books Sajadieh مجلة جامعة الانبار للغات و الآداب: ; 102،123
54
سیدحیدر فرع شیرازی (1394) Literary References to Kumayt’s Ode زبان و ادبیات عربی: ; 176203
55
سیدحیدر فرع شیرازی، فاطمه حاجی زاده (1393) Studies on Arabic language and Literature دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 96118
مقالات در همایش ها
1
سیدحیدر فرع شیرازی (1398) التحلیل النبری ودوره فی تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها «دراسة فی قواعد صرفیة ونحویة وبلاغیة ومعجمیة» اولین همایش بین المللی مدیران گروه های عربی جهان
2
سیدحیدر فرع شیرازی (1396) الدین و مظاهر الهجاء کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3
فاطمه توانا، خدیجه ملا، سیدحیدر فرع شیرازی (1395) الهجرة والتبادل اللغوی بین اللهجة الإماراتیة والعجمیة أو الأشمیة میراث مشترک زبان و ادبیات وفرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
4
سیدحیدر فرع شیرازی (1394) ادبیات مقاوت در حکومت امام علی همایش بین المللی حکومت علوی
5
سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناهید مراد نژاد (1393) انفاق و راهکار اقتصاد مقاومتی آن در کاهش تحریم ها دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
6
سیدحیدر فرع شیرازی (1392) اهل البیت ع و مرثیه سرائی آنها اولین کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی
7
سیدحیدر فرع شیرازی (1392) الجزع ولمساته الادبیة فی المرثاة الاسلامیة کنگره بین المللی فرهنگ واندیشی دینی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
هاشمی تزنگی زهرا ، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1401) سَردیّة روایات سعود السنعوسی بِناءً علی نَظریّة جیرار جینیت
2
الهام اکبری، علی خضری، سیدحیدر فرع شیرازی (1401) دراسة جمالیّات اللّغة الشعریّة فی دیوان "لا ماء فی النهر" لناصر البدری
3
صغری بدری، رسول بلاوی، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، خداداد بحری (1401) اللّسانیات النصیة فی تفسیر محمد متولّی الشعراوی علی ضوء آراء "روبرت دی بوجراند" النصیة
4
اسحاق صادقی، رسول بلاوی، سیدحیدر فرع شیرازی، ناصر زارع، حسین مهتدی (1401) سـبک شناسی غافلگیری در گفتمان قرآن کریم
5
سمانه جهاد، خداداد بحری، سیدحیدر فرع شیرازی (1400) دلالت های اسم نکره در سوره بقره
6
زهرا کوثری نژاد، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1400) بررسی تفسیری آیات صوت و لحن در قرآن کریم
7
زینب فیضی، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1400) استعاره مفهومی در قرآن کریم نمونه موردی آیات مربوط به زندگانی آخرت
8
ایاد نیسی، رسول بلاوی، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد (1400) مضامین المقاومة الأفغانیة وأسالیبها فی شعر السَیِّد أبوطالب مظفری وجابر قمیحة: دراسة مقارَنة
9
زهرا ربیعی محسن، سیدحیدر فرع شیرازی، خداداد بحری (1400) بررسی رابطۀ همنشینی و جانشینی واژۀ «ویل» در ادبیات جاهلی و صدر اسلام (تا سال61هجری)
10
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1399) المفارقة المفهومیة فی البلاغة مع نماذج من القرآن الکریم
11
سلیمه آقازری، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1399) المصاحبة اللفظیة فی الصحیفة السجادیة
12
فاطمه حمیداوی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1398) بسبک شناسی صلوات برمحمد و آل محمد (ص) در صحیفه سجادیه
13
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) شخصیت و ارتباط آن با مکان متغیّر در سه رمان از سعد محمد رحیم پسا اشغال آمریکایی
14
فاطمه توانا، سیدحیدر فرع شیرازی، علی اصغر قهرمانی مقبل، محمدجواد پورعابد (1397) بررسی نحوی، زبانشناختی، بلاغی و معنایی حروف عطف (پیوند) در عربی و فارسی
15
نوش آفرین مرسلی ، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) معنا شناسی واژه عذاب در قرآن کریم بر اساس روابط هم نشینی و جا نشینی
16
زهرا سرخوش، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1396) سیمای پیامبر در مدائح ابوطالب
17
علی بخش دهدشتی اصل ، خداداد بحری، سیدحیدر فرع شیرازی (1396) بن مایه های دینی در نقائض فرزدق با جریر
18
عبد الله هادیان ، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1395) بلاغت استفهام در تفسیر المیزان
19
نجمه ایزدی، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1395) بلاغت استعاره در تفسیر المیزان علامه طباطبایی(ره)
20
تمیمی حسین، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1393) شخصیت های غائب در داستان های قرآنی
21
تمیمی حسین، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1393) الشخصیات الغائبة فی القصص القرآنیة
22
ناهید مراد نژاد ، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد (1393) الطباق البلاغی فی آیات الانفاق
23
سامیه دهقان پیر ، محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی (1393) حکمت در شعر ابوتمام و متنبی
24
سامیه دهقان پیر ، محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی (1393) مقایسه بین حکمت ابوتمام ومتنبی
25
کتاب
1
سیدحیدر فرع شیرازی، صغری بدری، احمد حیدری (1399) محرمانه های شعراوی با حضرت زینب (س) و امام حسین (ع) شابک:978-600-8985-77-8
2
سیدحیدر فرع شیرازی (1398) پوشش زنان در زمان پیامبر(ص) (فصل اول) شابک:973-600-966674-8-2، 978-600-96674-6-8
3
سیدحیدر فرع شیرازی (1398) پوشش زنان در زمان پیامبر (ص) (فصل دوم) شابک:973-600-966674-8-2، 978-600-96674-6-8
4
سیدحیدر فرع شیرازی، فاطمه حاجی زاده (1396) النظائر اللغویه وفروقها فی تفسیر مجمع البیان شابک:978-964-7544-13-6
5
سیدحیدر فرع شیرازی (1393) فی رحاب المرثاة الاسلامیة وعناصرها شابک:978-600-92456-9-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!