امین محمودی

خانه /امین محمودی
امين محمودي
نام و نام خانوادگی امین محمودی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
WATER RESOURCES MANAGEMENT 2 (2023) 1-16
2
Journal of Hydraulic Structures 9 (2023) 1-13
3 مهندسی دریا 19 (1402) 35-49
4 مهندسی دریا 36 (1401) 167-182
5
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1 (2023) 1-27
6
International Journal of River Basin Management 1 (2023) 1-16
7 دریا فنون دوره 9 - شماره 3 (1401) 71-82
8 علوم و فناوری دریا دوره 8، شماره 29، بهار 1396 (1400) 34-46
9
International Journal of River Basin Management 2 (2020) 1-15
10 دریا فنون (1399) ،
11 علوم و فناوری دریا (1398) ،
12 مهندسی عمران مدرس (1397) ،
13 مهندسی آبیاری و آب (1396) 19،28
14
International Journal of Coastal and Offshore Engineering (2017) 19،27
15
International Journal of River Basin Management (2017) ،
16 مهندسی عمران مدرس (1395) 231،242
17 هیدرولیک (1395) ،
18
Brodogradnja (2016) ،
19
JURNAL TEKNOLOGI (2016) 117،123
20
International Journal of Maritime Technology (2016) 63،76
21
JURNAL TEKNOLOGI (2015) ،
22
International Journal of Maritime Technology (2014) ،
23
INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING (2013) ،