سید رضا منصوری

خانه /سید رضا منصوری
نام و نام خانوادگی سید رضا منصوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه ژئو فیزیک
تحصیلات ژئوفیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 بیست و ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، ارومیه - 21 و 22 شهریور 1402
2 پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران - 27 مرداد 1399
3 نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران - ایران، تهران - 02 و 03 اردیبهشت 1399
4 نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران - ایران، تهران - 02 و 03 اردیبهشت 1399
5 نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران - ایران، تهران - 02 و 03 اردیبهشت 1399
6 کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین - 12 دی 1397
7 هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران - 19 اردیبهشت 1397
8 هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران - 19 اردیبهشت 1397
9 گزدهمایی ژئوفیزیک آمریکا - 20 آذر 1396
10 اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران راهکارها و چالش ها - 23 شهریور 1395
11 هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران - 21 اردیبهشت 1395
12 هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران - 21 اردیبهشت 1395
13 هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران - 21 اردیبهشت 1395