احمد جامه خورشید

خانه /احمد جامه خورشید
احمد جامه خورشيد
نام و نام خانوادگی احمد جامه خورشید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ساحل هیربدی احمد جامه خورشید شهریار عصفوری 1401/11/01
2 غریب زاده مهسا شهریار عصفوری احمد جامه خورشید 1401/07/18
3 حاجی زاده فوزیه احمد جامه خورشید --- 1401/06/23
4 نجفی صدیقه احمد جامه خورشید --- 1400/11/27
5 حمودی سعیده آزاده میروکیلی --- 1400/06/30
6 زینب زارعی احمد جامه خورشید امیرحسین فاکهی خراسانی 1399/06/29
7 جواد زارع احمد آذری احمد جامه خورشید 1398/04/24
8 خواستار محمد احمد جامه خورشید --- 1397/11/16
9 نجمه آتشی احمد جامه خورشید محمدمهدی فرید 1397/06/31
10 نجمه آتشی احمد آذری محمد فرید 1397/06/31
11 فاطمه استوار احمد جامه خورشید خدابخش نیکنام 1396/11/14
12 مصطفی مشتاق احمد جامه خورشید --- 1396/11/08
13 یاسین یزدانپناه امیرعباس ایزدپناه احمد جامه خورشید 1396/06/28
14 مرضیه مقتدرپور احمد جامه خورشید علی ایزدبخش 1395/06/29
15 محمدامین حق شناس احمد آذری احمد جامه خورشید 1394/12/17