محمد مدرسی

خانه /محمد مدرسی
محمد مدرسي
نام و نام خانوادگی محمد مدرسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهنژادی گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین - 11 دی 1396
2 اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین - 11 دی 1396
3 سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 18 اسفند 1395
4 ششمین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - 26 دی 1395
5 ششمین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - 26 دی 1395
6 دومین کنگره بین المللی و چهاردمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران - 11 شهریور 1395
7 دومین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات - 11 شهریور 1395
8 همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی - 31 تیر 1395
9 همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی - 31 تیر 1395
10 دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - 03 خرداد 1395
11 پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا - 30 اردیبهشت 1395
12 پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا - 30 اردیبهشت 1395
13 دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی - 22 اردیبهشت 1395
14 دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی - 22 اردیبهشت 1395
15 دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 18 اسفند 1394
16 دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 18 اسفند 1394
17 دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 18 اسفند 1394
18 دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گیاهان دارویی - 29 بهمن 1394
19 نهمین کنگره علوم باغبانی - 08 بهمن 1394
20 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - 05 بهمن 1394
21 همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی - 04 آبان 1394
22 هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی - 15 تیر 1394
23 هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی - 15 تیر 1394
24 هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی - 15 تیر 1394
25 هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی - 15 تیر 1394
26 هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی - 15 تیر 1394
27 چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور - 08 اردیبهشت 1394
28 چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور - 08 اردیبهشت 1394
29 همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی - 20 آذر 1393
30 همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی - 20 آذر 1393
31 محیط زیست و توسعه پایدار - 19 آذر 1393
32 محیط زیست و توسعه پایدار - 19 آذر 1393
33 دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی - 21 مهر 1393
34 همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها. تاثیر آلایندهها بر تولید و عملکرد - 07 اسفند 1392
35 چهارمین کنفرانس ملی آب، پساب و پسماند - 26 دی 1392
36 چهارمین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی - 05 دی 1392
37 مرجع دانش-سیویلیکا-آنلاین - 01 دی 1392
38 اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی - 28 آبان 1392
39 هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی - 15 تیر 1392
40 هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی - 15 تیر 1392