محمد مدرسی

خانه /محمد مدرسی
محمد مدرسي
نام و نام خانوادگی محمد مدرسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهنژادی گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
HORTICULTURAE 9 (2023) 23
2
Arthropod-Plant Interactions 17 (2023) 1-11
3
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION 1 (2022) 17
4
Biologia - Section Botany 77 (2022) 11
5 زیست شناسی ایران 34 (1400) 957-971
6 علوم و فنون باغبانی ایران 22 (1400) 313-324
7 فیزیولوژی محیطی گیاهی پذیرش (1400) پذیرش
8 علوم و فنون باغبانی ایران پذیرش (1400) پذیرش
9
Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science 71 (2021) 12
10 تولیدات گیاهی 1 (1399) 12
11 پژوهشهای گیاهی 45 (1399) 957-971
12
GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 67 (2019) 129-137
13
Iran Agricultural Research 1 (2019) 10
14
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 139 (2019) 131-137
15 مدیریت بیابان (1398) 133،148
16
یافته های نوین در علوم زیستی (1397) 311،319
17 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران (1397) 115130
18 مدیریت بیابان (1397) 51،64
19 علوم و فنون دریایی (1396) 1،7
20 علوم گیاهان زراعی ایران (1396) 453463
21 پژوهش های ژنتیک گیاهی (1395) 59،68
22 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران (1395) 428435
23 مجله علمی شیلات ایران (1395) 13،25
24
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2016) 0،
25
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2016) 144،156
26
FOODS (2016) 1،14
27
Agriculture (2016) 1،15
28 طب جنوب (1394) ،
29 علوم و فنون دریایی (1394) 1،14
30 گیاه پزشکی (1394) 1،14
31 تولیدات گیاهی (1394) 103113
32
CYTOLOGIA (2014) 49،58
33 تولید گیاهان زراعی (1392) 33،53
34 علوم باغبانی ایران (1392) 451459
35 علوم گیاهان زراعی ایران (1392) 59،67