احمد جامه خورشید

خانه /احمد جامه خورشید
احمد جامه خورشيد
نام و نام خانوادگی احمد جامه خورشید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو - ایران، بوشهر - 02 و 03 اسفند 1402
2
- - Iran, Tehran - December 13 - 15, 2023
3
- - Iran, Tehran - December 13 - 15, 2023
4 سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - ایران، تهران - 25 تا 27 مهر 1402
5 سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - ایران، تهران - 25 تا 27 مهر 1402
6
چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
7
چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
8
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی - ایران، زاهدان - 21 و 22 اردیبهشت 1401
9 دومین کنفرانس ملی مواد نوین - ایران، یزد - 04 اسفند 1400
10
بیست و هشتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران - ایران، اهواز - 12 تا 14 بهمن 1400
11 دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت - ایران، کرمانشاه - 20 دی 1400
12
دهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران - ایران، قوچان - 10 و 11 آبان 1400
13 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی - ایران، شهرکرد - 05 و 06 آبان 1400
14
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - ایران، مشهد - 16 تا 18 شهریور 1400
15
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
16
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
17
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
18 ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوریهای بومی ایران - 30 دی 1398
19 ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوریهای بومی ایران - 30 دی 1398
20 دومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
21 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
22 دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
23 دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن - 25 بهمن 1396
24 سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران - 01 آذر 1396
25 سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران - 01 آذر 1396
26 اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی - 14 اردیبهشت 1396
27 اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی - 14 اردیبهشت 1396
28 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
29 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
30
- - December 26 2015
31 پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین - 26 آذر 1394
32 کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد - 31 اردیبهشت 1394
33 چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی - 29 بهمن 1393