شهریار عصفوری

خانه /شهریار عصفوری
شهريار عصفوري
نام و نام خانوادگی شهریار عصفوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 برازجانی زیبا رضا آذین مارکوس لهنر 1401/12/18
2 مهربان فرید رضا آذین محسن زیراهی 1401/12/18
3 عالمه یکتاش شهریار عصفوری --- 1401/12/16
4 ماندانا شادکام تهمینه جلالی شهریار عصفوری 1401/12/15
5 علیرضا دشتی منش شهریار عصفوری امیر رستمی 1401/12/13
6 مرتضی صادقی تهمینه جلالی شهریار عصفوری 1401/11/02
7 ساحل هیربدی احمد جامه خورشید شهریار عصفوری 1401/11/01
8 غریب زاده مهسا شهریار عصفوری احمد جامه خورشید 1401/07/18
9 صادقی مورچه خورتی رضا رضا آذین پرویز زاهدی زاده 1401/04/18
10 ملیحه گلشن شهریار عصفوری تهمینه جلالی 1400/12/23
11 مهرداد ستوده شهریار عصفوری رضا آذین 1400/11/27
12 بیات مستعلی نژاد فرزاد شهریار عصفوری مارکوس السدورفر 1400/11/25
13 ادریس رضایی محسن عباسی شهریار عصفوری 1400/06/31
14 فاطمه سیفی رضا آذین شهریار عصفوری 1399/11/12
15 مریم نجفی اصل شهریار عصفوری ساسان زائری 1399/06/23
16 سیدعبدالله شجاعی شهریار عصفوری سیدعلی موسوی دهقانی 1399/06/22
17 احسان پاکدامن شهریار عصفوری خدابخش نیکنام 1399/02/08
18 پرویز زاهدی زاده شهریار عصفوری --- 1398/12/12
19 سلیمیان جواد شهریار عصفوری تهمینه جلالی 1398/12/05
20 حمیدرضا ملاکی شهریار عصفوری رضا آذین 1398/10/29
21 باجرأت اسماء شهریار عصفوری رضا آذین 1398/06/30
22 راضیه احمدی شهریار عصفوری --- 1398/06/27
23 امین ایزدپناهی رضا آذین رضا ملکوتی 1398/06/26
24 سولماز عفت پیشه امیرعباس ایزدپناه شهریار عصفوری 1398/06/26
25 سولماز عفت پیشه امیرعباس ایزدپناه شهریار عصفوری 1398/06/26
26 پرنیان قنبری زاده محسن عباسی شهریار عصفوری 1398/06/25
27 طاهره ستایش منش محسن عباسی شهریار عصفوری 1398/06/25
28 محمد محمدی باغ ملائی رضا آذین سهراب زنده بودی 1398/04/05
29 محبوبه کیانی شهریار عصفوری سیدعلی موسوی دهقانی 1398/03/28
30 محبوبه کیانی رضا آذین سیدعلی موسوی دهقانی 1398/03/28
31 فاطمه فاموری رضا آذین --- 1398/03/05
32 طاهره صدیقی شیری ملک حسین شهریاری محمد هدایت 1397/11/30
33 زینب آموده تهمینه جلالی حسین رعنایی 1397/11/27
34 مجتبی منصورپور رضا آذین امیرعباس ایزدپناه 1397/08/29
35 سمیرا سلیمانی شهریار عصفوری خسرو محمدی 1396/11/15
36 شهلا صادقی محسن عباسی شهریار عصفوری 1396/11/10
37 رویا بارگاهی شهریار عصفوری امیر رضا آرشی 1396/11/09
38 مریم بهروزه محسن عباسی جواد خداویسی 1396/11/09
39 عارفه نقی زاده ماهانی رضا آذین روح اله فاتحی 1396/11/08
40 رحمت الله صبوری رضا آذین صمد صباغی 1396/10/11
41 میترا عباسپور رضا آذین روح اله فاتحی 1395/12/15
42 نورویس پهناور احمد آذری شهریار عصفوری 1395/11/26
43 زهرا روستا علی ایزدبخش شهریار عصفوری 1395/11/17
44 احمد خرمی شهریار عصفوری محسن عباسی 1395/11/17
45 زهرا سخایی رضا آذین --- 1395/11/17
46 عبداله حاجی زاده مسعود مفرحی --- 1395/11/05
47 علیرضا برازجانی محسن عباسی --- 1395/09/15
48 فاطمه ترکاشوند رضا آذین روح اله فاتحی 1395/06/28
49 محمد تقی رضایی شهریار عصفوری رضا آذین 1395/06/28
50 محمدی حقیقی کورش امیرعباس ایزدپناه شهریار عصفوری 1395/03/30
51 قاسم مسعودی شهریار عصفوری رضا آذین 1395/03/09
52 علیرضا زارع زاده امیرعباس ایزدپناه شهریار عصفوری 1395/01/31
53 حامد محمد دوست احمد آذری شهریار عصفوری 1394/11/11
54 حسن صداقتی رضا آذین شهریار عصفوری 1394/11/11
55 سعیده یزدانی رضا آذین شهریار عصفوری 1394/11/11
56 سیده فاطمه موسوی شهریار عصفوری مسعود مفرحی 1394/11/05
57 ایمان آماره رضا آذین علیرضا بهرامیان 1394/11/05
58 پژمان آقایی کوهی شبیر اشکپور مطلق رضا آذین 1394/02/16
59 امیر مختاری کرچگانی شبیر اشکپور مطلق شهریار عصفوری 1393/11/05
60 مسعود عسگری رضا آذین شهریار عصفوری 1393/09/04
61 یاسین غلامی رضا آذین شهریار عصفوری 1393/08/28
62 محمد احمدوند شاهوردی رضا آذین --- 1393/07/23
63 یاسین حاجب امیرعباس ایزدپناه شهریار عصفوری 1392/11/15
64 امین محمدرضایی شهریار عصفوری عباس خاکسار منشاد 1392/11/14
65 مهشید ناطق شهریار عصفوری --- 1392/11/08
66 حمید رضا امیری رضا آذین شهریار عصفوری 1392/11/08
67 زهرا رضایی شهریار عصفوری عباس خاکسار منشاد 1392/11/08
68 سمیرا مردانه شهریار عصفوری امیرعباس ایزدپناه 1392/11/07
69 سمیرا مردانه شهریار عصفوری امیرعباس ایزدپناه 1392/11/07
70 حسن رضایی حقیقی شهریار عصفوری امیرعباس ایزدپناه 1392/11/07
71 حسن رضایی حقیقی شهریار عصفوری امیرعباس ایزدپناه 1392/11/07
72 طوبی طیبی شهریار عصفوری رضا آذین 1392/06/31
73 فروزان صادقی رضا آذین محمدحسین حیدری سورشجانی 1392/06/31
74 رباب چاهشوری رضا آذین محمدحسین حیدری سورشجانی 1392/06/31