20 مرداد 1401
ناصر زارع

ناصر زارع

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 09124046393
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1401) المفارقة فی ضوء نظریّة التلقّی دراسات فی اللغة العربیة و آدابها: دوره12 شماره 33; 131-150
2
آمنه فروزان کمالی ، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی، ناصر زارع (1401) واکاوی نقش های شش گانۀ زبان در دیوان "الزمن الضیق" از سنیه صالح و "دیدار صبح" از طاهره صفارزاده بر پایۀ نظریۀ ارتباطی یاکوبسن کاوش نامه ادبیات تطبیقی: 1; 1
3
سجاد عربی، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1401) مظاهر الواقعیة النقدیة بین یکی بود یکی نبود لــمحمدعلی جمال زاده وکان ما کان لــمیخائیل نعیمة (دراسة مقارنة) آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: 1; 1
4
اسحاق صادقی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی، حسین مهتدی، ناصر زارع (1401) المباغتة والمفاجئة فی الخطاب القرآنی؛ دراسة أسلوبیة آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: 1; 1
5
قاسمی فرد هدیه ، ناصر زارع (1401) فضاسازی ذهنی حواس در قرآن کریم با تکیه بر نظریه آمیختگی مفهومی کتاب قیم: 26; 29-48
6
اسحاق صادقی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی، حسین مهتدی، ناصر زارع (1400) مفاجئة بشارة الأولاد فی القرآن الکریم (دراسة أسلوبیة) علوم اللغة العربیة و آدابها: 14; 944-969
7
صادق البوغبیش، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1400) مظاهر الآخر الغجری فی روایة لعنة کین لفوزی الهنداوی (دراسة صورولوجیة) علوم اللغة العربیة و آدابها: 14; 838-866
8
نعمت اله مقصودی ، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، رسول بلاوی (1400) تجلیات ما بعد الاستعمار المتمثّلة بالشخصیات النسویة الإیجابیة فی روایة عذراء جاکرتا (دراسة اجتماعیة) آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: 2; 279-312
9
رضا آنسته، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی، ناصر زارع (1400) زمن الخطاب الروائی بین البنیة والدلالة فی روایة الزمن الموحش لحیدر حیدر بحوث فی اللغة العربیة: 26; 17-32
10
علی اصغر قهرمانی مقبل، احمد حیدری، ناصر زارع (1400) ترجمة الشعر شعراً بین العربیة والفارسیة: بین الصنعة البلاغیّة والسرقة الأدبیّة پژوهشنامه نقد ادب عربی: 20; 76-98
11
12
13
14
آمنه فروزان کمالی ، ناصر زارع (1400) هنرسازه فاوآمیزی و جلوه های آن در شعر محمد عفیفی مطر و احمد عزیزی کاوش نامه ادبیات تطبیقی: دوره 11، شماره 4; 89-108
15
ماهوزی زهرا ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1400) نقد جامعه شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله نقد ادب معاصر عربی: 22; 265-289
16
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1400) واکاوی مفاهیم قرآنی براساس مدل ارتباطی یاکوبسون با تأکید بر دریافت آیرونی (نمونۀ موردی سورۀ زمر) پژوهش های زبانشناختی قرآن: جلد دهم شماره 2; 1-20
17
قاسمی فرد هدیه ، ناصر زارع (1400) A study of the Artistic Device of Hybridization in the Poems of Shamlou and Adunis ادبیات تطبیقی: 13; 169-195
18
19
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1400) بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش نقد ادب معاصر عربی: 1; 233-254
20
قاسمی فرد هدیه ، ناصر زارع (1400) تمظهرات "النور" فی أشعار عبدالوهّاب البیاتی التواصلیة: 7; 41-60
21
زهرا ماهوزی، رسول بلاوی، ناصر زارع (1400) واکاوی بحران هویت زنان زیر تیغ داعش در رمان الکافره بر پایه نظریه اریکسون جامعه شناسی هنر و ادبیات: 1; 244-264
22
قاسمی فرد هدیه ، ناصر زارع (1400) سیمیائیة العنوان فی شعر نادیة الملّاح دیوان مرثیة راقصة لملاک لم یخلق بعد نموذجا بحوث فی اللغة العربیة: 13; 37-52
23
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1400) تقنیة الراوی ورؤیته السردیة فی الخطاب الروائی لسعد محمد رحیم ‏ اللغه العربیه و آدابها: 17; 29-55
24
ناصر زارع، رسول بلاوی، زهرا هاشمی تزنگی (1399) تحلیل گفتمان رمان "الحرب فی بر مصر" اثر یوسف القعید (براساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) زبان و ادبیات عربی: 1; 147-160
25
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1399) آلیات البنیه الشعریّه فی الکتابه النسویّه عند ناریمان علّوش دراسات فی العلوم الانسانیة: 1; 1-22
26
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) واکاوی تطبیقی جلوه های پایداری افغانستان در شعر سید ابوطالب مظفری و جابر قمیحه ادبیات پایداری: 23; 229-256
27
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1399) عملیة التأویل فی نطاق تلقی المفارقة (قصیدة "نزف الحبیب شقائق النعمان" لمحمود درویش أنموذجاً) بحوث فی اللغة العربیة: 24; 1-54
28
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی (1399) تجلیَّات الدیستوبیا و ملامحها فی شعر علی کنعان اضاءات نقدیة: 10; 129-152
29
زهره بهروزی، ناصر زارع، علی خضری (1399) تجلیات "القمر" وحقوله الدلالیّة فی شعر عبدالوهاب البیاتی التواصلیة: 6; 309-344
30
محمدجواد پورعابد، کریم امیری، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) أبعاد الشخصیّة فی روایة ‏«ترنیمة امرأة.. شفق البحر» ‏لسعد محمد رحیم دراسات فی اللغة العربیة و آدابها: 10; 45-64
31
32
ناصر زارع، رسول بلاوی، علی عندلیب (1399) جمالیه الاستعارات المفهومیه فی دیوان «أثر الفراشه» لمحمود درویش دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 61،79
33
ناصر زارع (1399) نگاهی انتقادی به ترجمة «رویکردهای شعر معاصر عرب» براساس رویکردِ مقابله ای پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی: ; 233،260
34
35
36
ناصر زارع، رسول بلاوی، علی عندلیب (1398) أدلجة الخطاب الاشتراکی فی شعر عبدالوهاب البیاتی التعلیمیة: ; 79،90
37
قاسمی فرد هدیه ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1398) دگردیسی های سپهر گفتمان در ترجمه مفهومی محمد عبدالله نورالدین از رباعیات خیام نیشابوری پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی: ; 129،152
38
ناصر زارع (1398) حسامیزی در شعر عبد الوهاب البیاتی زبان و ادبیات عربی: ; 121145
39
40
لیلا یادگاری، ناصر زارع، رسول بلاوی (1398) تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه: ; 1،20
41
رضا آنسته، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی، ناصر زارع (1398) مرایا البولیفونیة فی روایة الزمن الموحش علی ضوء نظریة باختین السردیة ادب عربی: ; 49،70
42
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) Changing in Character and Place in the Novel of A Space for Madness by Saad Muhammad Rahim لسان مبین: ; 45،60
43
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1398) تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش لسان مبین: ; 81،96
44
احمد حیدری، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع، مسلم زمانی (1398) بررسی و نقد ترجــم نونــیه ابوالــفتــح بُستی به زبان فارسی؛ با تــکیه بر اصل کمّیت پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی: ; 161،195
45
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) الاغتراب المکانی لدى المثقّف ‏فی روایات سعد محمد رحیم بعد 2003م‎ آفاق الحضاره الاسلامیه: ; 1،26
46
رسول بلاوی، ناصر زارع، مینا غانمی اصل عربی (1397) سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان نوبات شعریة لصالح الطائی الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه: ; 59،76
47
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی (1397) ظاهرة الاغتراب فی شعر علی کنعان مجلة الاکادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة: ; 10،20
48
ناصر زارع، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1396) تحول معناشاختی واژه آتش در شعر عبد الرحیم محمود مجلة البحوث و الدراسات الاسلامیة: ; 377396
49
مهتاب دهقان، رسول بلاوی، ناصر زارع (1396) بررسی شخصیتهای پویا و ایستا در شعر کودکانه سلیمان عیسی ابحاث میسان: ; 427442
50
51
52
53
عدنان طهماسبی، ناصر زارع (1390) متناقض نما در نمادهای شعر انشودة المطر ادب عربی: ; 77،97
مقالات در همایش ها
1
آمنه فروزان کمالی ، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی، ناصر زارع (1400) دراسة الوظائف اللغویّة الستّ فی دیوان "حبر الإعدام" لسنیة صالح و"روشنگران راه" (منیرو الطریق) لطاهرة صفارزادة فی ضوء نظریّة التواصل لجاکبسون کنفرانس بین المللی زبان عربی و هم کنشی تمدنی (پژوهش های همسنج در حوزه زبان و ادبیات)، ایران¡ تهران
2
ناصر زارع، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1400) التوظیف الدلالی لمفردة "النار" ومرادفاتها فی شعر عبدالرحیم محمود القضایا التربویة والإنسانیة بین متغیرات الواقع وآفاق المستقبل، عراق - فرانسه¡ واسط - بوردو
3
رضا آنسته، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی، ناصر زارع (1400) حداثویة بناء الرؤیة ودلالتها فی روایة "الزمن الموحش" لحیدر حیدر نحو منهج علمی معرفی متجدد، عراق¡ کربلاء
4
علی حسین هوشمندی، ناصر زارع، رسول بلاوی (1399) واکاوی مولفه های پایداری در شعر احمد سحنون اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ، فرهنگ و بیداری اسلامی، ایران¡ همدان
5
ناصر زارع، احمد حیدری (1395) فرایند واجی ابدال در گویش عربی شهرستان کنگان؛ مطالعه موردی: روستای پرک میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
6
ناصر زارع (1394) تأثیر زبان فارسی در اصطلاحات دیوانی عصر ممالیک بر اساس کتاب صبح الاعشی دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی
7
8
ناصر زارع (1393) پسوند «ان» نسبت ساز فارسی در شماری از اَعلام جعرافیایی بصره اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
9
ناصر زارع (1393) بینامتنیت اشعار و امثال عربی با سروده های اخوان ثالث همایش ملی بینامتنیت
10
ناصر زارع (1393) بینامتنیت آیات و احادیث بااشعار اخوان ثالث همایش ملی بینامتنیت
11
12
ناصر زارع (1393) جلوه های قرآن کریم در اشعار حافظ ابراهیم همایش ملی بینامتنیت
13
14
ناصر زارع (1393) مثل های عربی در اشعار تعلیمی ایرج میرزا همایش ملی بینامتنیت
15
16
ناصر زارع (1393) یأجوج ومأجوج و عزرائیل در شعر بدر شاکر السیاب همایش ملی بینامتنیت
17
ناصر زارع (1393) یأجوج ومأجوج و عزرائیل در شعر بدر شاکر السیاب همایش ملی بینامتنیت
18
ناصر زارع (1393) بینامتنیت قرآن و احادیث بااشعار اخوان ثالث همایش ملی بینامتنیت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
صادق البوغبیش، رسول بلاوی، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1401) بررسی اجتماعی و روانشناختی تصویر کولی در رمان معاصر عربی
2
ربیعی نژاد ملیحه ، ناصر زارع، علی خضری (1400) ساختار توازن و جلوه های آن در اشعار نزار قبّانی
3
4
حمیدیان الهام ، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1400) تکنیک های روایتگری در رمان برید اللیل اثر هدی برکات
5
سارا قنواتی، ناصر زارع، رسول بلاوی (1400) طرح واره های تصویری در اشعار نزار قبانی
6
لیلا یادگاری، ناصر زارع، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی، حمیدرضا پیغمبری (1400) صورة الفرس فی آثار ابن قتیبة الدینوری
7
رضا آنسته، رسول بلاوی، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع (1400) البنیَّة السردیَّة ودلالاتها السوسیو- سیکولوجیَّة فی روایة "الزمن الموحش"لحیدر حیدر
8
ایاد نیسی، رسول بلاوی، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد (1400) مضامین المقاومة الأفغانیة وأسالیبها فی شعر السَیِّد أبوطالب مظفری وجابر قمیحة: دراسة مقارَنة
9
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1399) المفارقة المفهومیة فی البلاغة مع نماذج من القرآن الکریم
10
11
موسوی منصوره، ناصر زارع، علی خضری (1399) سبک شناسی اشعار سیاسی حافظ ابراهیم
12
13
شفیعی نیا خاتون ، ناصر زارع، رسول بلاوی (1399) بررسی جلوه های رمانتیسم در اشعار بشاره الخوری
14
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1399) ایدئولوژی نقد زن محور در شعر شاعر لبنانی ناریمان علّوش
15
فاطمه محمدی، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع (1399) بررسی اشعار عربی سعدی و ملمّعات وی از منظر علم عروض و قافیه
16
احمد حیدری، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع، مسلم زمانی (1398) بررسی سبک شناختی ترجم? شعر به شعر عربی و فارسی از سرآغاز شعر فارسی تا عصر جامی
17
18
19
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) شخصیت و ارتباط آن با مکان متغیّر در سه رمان از سعد محمد رحیم پسا اشغال آمریکایی
20
21
پورحکمتیان ارسلان، ناصر زارع، ناصر محمد پور ، حسین مهتدی (1396) حنین و غربت در شعر عبدالله البردونی
22
مهتاب دهقان، رسول بلاوی، ناصر زارع (1396) روایت گری شعر کودک سلیمان عیسی بر اساس نظریه پراپ
23
زهرا کوثری، ناصر زارع، رسول بلاوی (1395) تکرار در شعر عبدالوهاب بیاتی
24
فروزان کمالی آمنه ، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع (1395) سیر تحوّل غزل در عربى و فارسى از مضمون به شکل
25
26
27
انزاری موسی، ناصر زارع، روح اله قیصری، محمد جواد حصاوی (1392) دراسة الرموز فی دیوان "لماذا ترکتَ الحصان وحیداً؟" لمحمود درویش
28
انزاری موسی، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1392) بررسی نمادها در دیوان "لماذا ترکت الحصان وحیدا" محمود درویش
29
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!