محمدامین کهن مو

خانه /محمدامین کهن مو
محمدامين كهن مو
نام و نام خانوادگی محمدامین کهن مو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / زراعت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ظهورالدین نوری محمد هدایت محمدامین کهن مو 1402/09/15
2 زهرا شهریاری فرشته بیات شاه پرست محمد مدرسی 1402/07/15
3 عزیز رضایی رحیم نیکخواه محمدامین کهن مو 1400/07/21
4 جهان افروز شهربانو فرشته بیات شاه پرست ملک حسین شهریاری 1399/06/31
5 راحیل خواجه ئیان امین صالحی محسن موحدی دهنوی 1399/03/11
6 فاطمه اسماعیلی حمیدرضا نوریزدان لیلا کرمی 1398/06/31
7 عباس غلام پور محمد مدرسی محمد هدایت 1398/06/31
8 رجا وفادار فرشته بیات شاه پرست محمدامین کهن مو 1397/11/30
9 زینب تیرتخش محمد مدرسی محمدامین کهن مو 1397/06/31
10 نجمه قحطان محمد هدایت غلامرضا عبدی 1397/06/24
11 نگهبان مریم ساسان راستگو --- 1397/04/20
12 زهرا امیدی حمیدرضا نوریزدان فریبا سهرابی 1397/04/17
13 مهرانگیز دوستکام محمد مدرسی محمدامین کهن مو 1396/11/29
14 معصومه یادگار محمدامین کهن مو رحیم خادمی 1396/11/18
15 حاتمی مفرد محمدعلی محمد هدایت محمدامین کهن مو 1396/11/16
16 سکینه اسفندیاری محمد مدرسی سیدجواد حسینی 1396/07/16
17 فرشته احمدی محمد مدرسی سیدجواد حسینی 1396/06/29
18 امانی لیلا محمد مدرسی علی دیندارلو 1396/06/28
19 سوسن هویدامنش محمد مدرسی محمدامین کهن مو 1395/11/30
20 سالاری تم سرخ سکینه محمدامین کهن مو حمیدرضا نوریزدان 1395/11/09
21 احمدی حمیده محمدامین کهن مو حمیدرضا نوریزدان 1395/11/09
22 عصمت قاسمی محمد مدرسی لیلا کرمی 1395/06/31
23 فاطمه زعابی احمدی محمد مدرسی لیلا کرمی 1395/06/30
24 مریم موسوی عوری سودابه جهانبخش علی عبادی 1393/11/28
25 سحر اشعری ساسان راستگو محمدامین کهن مو 1393/11/15
26 سحر اشعری ساسان راستگو محمدامین کهن مو 1393/11/15
27 زینب باقری کاهکش محمد مدرسی محمدامین کهن مو 1393/11/13
28 زینب باقری کاهکش محمد مدرسی محمدامین کهن مو 1393/11/13