محمدامین کهن مو

خانه /محمدامین کهن مو
محمدامين كهن مو
نام و نام خانوادگی محمدامین کهن مو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / زراعت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، گرگان - 27 تا 30 شهریور 1402
2 دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران - ایران، تهران - 08 و 09 شهریور 1402
3 دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی - ایران، رفسنجان - 14 تا 17 شهریور 1400
4 هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - ایران، گرگان - 10 و 11 شهریور 1400
5 کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی - 17 آبان 1396
6 کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی - 17 آبان 1396
7 سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 18 اسفند 1395
8 ششمین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - 26 دی 1395
9 ششمین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - 26 دی 1395
10 دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - 03 خرداد 1395
11 پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا - 30 اردیبهشت 1395
12 پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا - 30 اردیبهشت 1395
13 دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی - 22 اردیبهشت 1395
14 دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی - 22 اردیبهشت 1395
15 سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی - 08 اردیبهشت 1395
16 سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی - 08 اردیبهشت 1395
17 سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی - 08 اردیبهشت 1395
18 سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی - 08 اردیبهشت 1395
19 دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 18 اسفند 1394
20 نهمین کنگره علوم باغبانی - 08 بهمن 1394
21 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - 05 بهمن 1394
22 همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی - 04 آبان 1394
23 کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 25 اسفند 1393
24 کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 25 اسفند 1393
25 اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست - 25 اسفند 1393
26 همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی - 20 آذر 1393
27 همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی - 20 آذر 1393
28 دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - 21 مهر 1393
29 دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - 21 مهر 1393
30 بیست یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران - 04 شهریور 1393
31 بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران - 04 شهریور 1393
32 بیست یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران - 04 شهریور 1393
33 بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران - 02 شهریور 1393
34 بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران - 02 شهریور 1393
35 یست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران - 02 شهریور 1393
36 کنگره گیاهپزشکی ایران - 01 شهریور 1393
37 کنگره گیاهپزشکی ایران - 01 شهریور 1393
38 کنگره گیاهپزشکی ایران - 01 شهریور 1393
39 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - 18 مهر 1392
40 اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - 18 مهر 1392