09 خرداد 1403
سيدناصر جابري

سیدناصر جابری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 07733444574
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1384 - 1388)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1402) رهیافت ها و شیوه های مبالغه پردازیِ مولوی در مثنوی متن شناسی ادب فارسی: 58; 17-36
2
سیدناصر جابری، سکینه شریفی (1401) کلان استعارة مفهومیِ «خداوندگاری به منزلة کشورداری» در مرصادالعباد پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): 49; 19
3
مرضیه غفاری، حسین سلیمی، سیدناصر جابری (1401) نماد، گستره و کارکردهای آن در سروده های اجتماعی- اعتراضی اسماعیل شاهرودی فنون ادبی: 15; 1 -27
4
حسن الهیاری، رسول بلاوی، سیدناصر جابری (1401) مظاهر القیم الأخلاقیة وجمالیاتها فی الأمثال العربیة والفارسة (دراسة مقارنة) مجلة ابحاث البصرة (العلوم الأنسانیة): 1; 79-98
5
سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1401) پژوهش در بهره گیری مولوی از کارایی پسوند در ایجاد مبالغه پژوهش های دستوری و بلاغی: 21; 83-113
6
7
رضا شیروانی، رسول بلاوی، سیدناصر جابری (1400) واکاوی گرایش های ریخت شکنانه در ترجمۀ عربی محمد نورالدین از رباعیات خیام با تکیه بر دیدگاه آنتوان برمن پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی: دوره 11 ،شماره 24; 40-66
8
9
سیدناصر جابری، حسین علی اکبری هره دشت، دریا محیط (1400) نگرش مولانا به ناهنجاری های جنسی و هویت های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی پژوهش های بین رشته ای ادبی: 5; 30
10
محمدجواد پورعابد، سیدناصر جابری، فروزان کمالی آمنه (1400) مطالعۀ تطبیقی زبان بدن در قرآن و ترجمه های فارسی آن (با تکیه بر حرکات دست در ترجمه های خرمشاهی و گرمارودی) مطالعات ترجمه قرآن و حدیث: جلد8 شماره 15; 125-155
11
سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1399) کارایی فرضیه در ادبیا ت پژوهی فنون ادبی: ; 1-16
12
سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1399) کارآیی فرضیه در ادبیات پژوهی فنون ادبی: ; 1-16
13
14
15
16
سیدناصر جابری (1398) مطالعه ساختار، موضوع و طرفین گفتگوی انتقادی در تذکرة الاولیا پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): ; 91،108
17
سیدناصر جابری، حسین سلیمی (1397) خلاقیّت بلاغی مولانا در کاربرد آیه‎های قرآن کریم فنون ادبی: ; 00،00
18
محمدجواد پورعابد، سیدناصر جابری، نجیمه کاظمی (1396) بررسی ترجم حال منفی در قرآن کریم: در چهار ترجمه معاصر (موسوی گرمارودی، آیتی، فولادوند، الهی قمشه ای) مطالعات زبان و ترجمه: ; 132،158
19
20
سیدناصر جابری، عبدالمحمد موحد، مصیب صدیقی (1396) بررسی تأویل و پیوند آن با تداعی معانی در معارف بهاءولد نثر پژوهی ادب فارسی: ; 53،72
21
سیدناصر جابری، علی اصغر قهرمانی مقبل (1395) شطح و شیو بیان آن در مثنوی شعر پژوهی: ; 41،62
22
سیدناصر جابری، اسماء حسینی (1394) شیوة طنزپردازی در دو اثر از اکبر صحرایی ( بر نظریة عمومی طنز کلامی) ادبیات پایداری: ; 61،81
23
علی اصغر قهرمانی مقبل، سیدناصر جابری (1393) تصحیف در خط عربی و فارسی و نقش آن در پیدایش برخی از صنایع بدیعی نامه فرهنگستان: ; 38،50
24
علی اصغر قهرمانی مقبل، سیدناصر جابری (1393) تصحیف در خط عربی و فارسی و نقش آن در پیدایش برخی از صنایع بدیعی نامه فرهنگستان: ; 38،50
25
سیدناصر جابری (1392) رابطه شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: ; 77،99
26
سیدناصر جابری (1392) رابط شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: ; 71،99
27
علی اصغر قهرمانی مقبل، سیدناصر جابری (1391) چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی پژوهش های زبان شناسی تطبیقی: ; 87،106
28
سیدناصر جابری (1391) باژگونگی امور عالم در مثنوی مولانا ادبیات عرفانی: ; 7،31
29
نجف جوکار جوکار ، سیدناصر جابری (1388) درآمدی بر پیوند قصه ها و محور طولی ابیات مثنوی پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): 11; 20
مقالات در همایش ها
1
مجاهد غلامی، سیدناصر جابری، امرالله مرادی (1400) بازتاب اندیشه و خرد در شعر ناصر خسرو نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان ادبیات و مطالعات میان رشته ای، Iran، تهران
2
سیدناصر جابری، سکینه شریفی (1399) بررسی شخصیتهای داستان بلند هستی در امتداد رویدادها و روایت داستان ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، ایران، تهران
3
سیدناصر جابری، آمنه دوستان (1398) منگر اندر نقش و اندر رنگ او « بررسی دیدگاه مولانا دربارة رنگ و نژاد چهاردهمین گردهمآیی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
4
سیدناصر جابری، اسماء حسینی (1396) بحثی در مواجهۀ قهرمان با عناصر جادوییِ منظومۀ فلکناز با نگاهی به عناصر داستان و نظریۀ ریختشناسی قصههای پریان دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
5
سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1396) خلخال شو:م اثری شاخص در انعکاس مختصات ادبیات اقلیمی بوشهر دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
6
هدی خرم آبادی ، سیدناصر جابری (1396) نگاهی به سروده های محمد ابراهیمی دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
7
سیدناصر جابری، جواد دهقانیان (1396) نگاهی به حکمت عملی در مثنوی مولانا (با تکیه بر دو بخش تهذیب اخلاق و سیاست مدن) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)، ایران، تهران
8
سیدناصر جابری، حسین علی اکبری هره دشت (1395) بررسی روانشناختی ضربالمثلهای فارسی )با تکیه بر موضوع زن و نقش همسری او( سمینار بین المللی بیدل دهلوی و دومین کنفرانس شرق شناسی
9
حسین سلیمی، سیدناصر جابری (1395) مقایسة سبکی و محتوایی گلستان سعدی و منشآت فاضل جمی همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
10
سیدناصر جابری، اسماء حسینی (1394) کمدی و طنز تصویری؛ (با نگاهی به آثار صحرایی و امیریان) همایش ملی ادب مقاومت و هنر
11
سیدناصر جابری (1393) فرونهادن روضه رضوان به بهای دو دانه گندم همایش ملی بینامتنیت
12
سیدناصر جابری (1393) درآمدی بر مدارا و بردباری در مثنوی معنوی سومین سمپوزیم بین المللی مثنوی معنوی
13
سیدناصر جابری، منیژه پورنعمت رودسری (1393) درآمدی بر مدارا و بردباری در مثنوی معنوی سومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی
14
سیدناصر جابری (1392) « مخزن الاسرار نظامی » وحشی بافقی و « خلدبرین » مقایسة زبانی و حکمی هفتمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی
15
سیدناصر جابری، نجف جوکار جوکار (1392) بررسی ساختاری چند قصه از مثنوی معنوی هشتمین همایش بین المللی انجمت ترویج زبان و ادبیات فارسی
16
منیژه پورنعمت رودسری، سیدناصر جابری (1391) شیوۀ روایی مولوی در بسط و انسجام داستان پیر چنگی گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران - 1391، ایران، تهران
17
سیدناصر جابری (1389) مقایسۀ مضامین، واژگان و ترکیب های سهراب و فروغ فرخزاد همایش کشوری افسانه، ایران، اراک
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
سمیه باغ سیاووشان، سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1402) تحلیل مقولۀ عشق و عشق ورزی در افسانه فلک نازنامه بر اساس دیدگاه استرنبرگ
3
4
5
6
7
زهرا رئیسی، مجاهد غلامی، سیدناصر جابری (1401) تحلیل زیبایی شناسی و تصویرهای شاعرانۀ شعر حمید مصدّق
8
9
مرضیه غفاری، حسین سلیمی، سیدناصر جابری (1400) نمـاد، گسـتره و کاربردهـای آن درسـروده هـای اسـماعیل شـاهرودی
10
مصطفی راستگو، حسین سلیمی، سیدناصر جابری، منیژه پورنعمت رودسری (1400) بررسی فرمالیستی اشعار حماسی سیدحسن حسینی با تکیه بر مجموعه های همصدا باحلق اسماعیل و گنجشک وجبرئیل
11
12
محمد محمدی، حسین سلیمی، سیدناصر جابری (1400) بررسی زبان حماسی در سروده های مهرداد اوستا
13
احمد جاوید وقار، سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1400) تداعی معانی در معارف بهاءولد و رابطۀ آن با بلاغت
14
امرالله مرادی، مجاهد غلامی، سیدناصر جابری (1399) بازتاب اندیشه و خرد در شعر ناصرخسرو، در پیوند با مسئله پایداری
15
فاطمه بازیار، سیدناصر جابری، نعمت الله خراسانی ، منیژه پورنعمت رودسری (1398) بررسی شخصیت های خنده ساز در پنج اثر طنزآمیز اکبر صحرایی (با تکیه بر شخصیت دار علی)
16
محسن رضوی، سیدناصر جابری، نعمت الله خراسانی ، منیژه پورنعمت رودسری (1398) فرهنگ توصیفی پژوهش های منتشر شده درباره آثار و اشعار قیصر امین پور
17
18
مونس عبدی زاده ، سیدناصر جابری، منیژه پورنعمت رودسری (1397) بررسی آیرونی در آثار اکبر صحرایی و داوود امیریان
19
غلامعباس احمدی خرد ، زهره ملاکی، الهه توکل، سیدناصر جابری (1397) رمانتیسم اجتماعی در شعر قیصر امین پور
20
امیر یار احمدی ، سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1397) سبک شناسی لایه ای اشعار علی معلم دامغانی
21
محسن حیدری، منیژه پورنعمت رودسری، سیدناصر جابری (1395) برسی ویژگی های حماسی جنگنامه کشم و جرون نامه
22
سید عبدالله مزارعی ، سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1394) بررسی نگرش انتقادی شاعران عصر بیداری به مشروطیت
23
عبدالخالق صادقی زاده ، سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1394) بررسـی بلاغـی اشعـار علـی معلـم
24
عبدالله زارعی، منیژه پورنعمت رودسری، سیدناصر جابری (1394) بررسی صعود هنری و فنی در اشعار حماسی نو شاملو
25
ارینب مظفری، لیلا رضایی، سیدناصر جابری (1393) بررسی و تحلیل انواع پیرنگ غیر خطی در داستان های کوتاه دفاع مقدس
26
اسماء حسینی، سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1393) بررسی شیوه های طنز در داستان های کوتاه دفاع مقدس
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • رییس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی (1399 - 1400)
  • معاون آموزشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی (1393 - 1399)
  • مدیر حوزۀ ریاست و روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس (1389 - 1391)
بیشتر